ข่าวประชาสัมพันธ์ ของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
     
ลำดับที่ รายการ
00078 รายการแจกจ่ายแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุนแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร.ที่ขอรับการสนับสนุน ตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ปี งป.62
00077 คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร.
00076 ชย.ทร.ขอยกเลิกรายงานการซ่อมทำที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ในปี งป.๖๑
00075 จดหมายเหตุประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
00074 เชิญปวงชนชาวไทยเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" วันที่ 9 ธันวาคม 2561
00073 ชย.ทร.ได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรงสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ จึงขอให้หน่วยเบิกไปใช้ราชการ
00072 คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ชย.ทร.ได้ทำการปรับปรุงจดหมายเหตุช่างโยธาขึ้นใหม่
00071 การส่งไฟล์หนังสือผ่านระบบ Outlook ทร.
00070 พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง และคณะผู้บริหาร ชย.ทร. ตรวจการดำเนินงานเตรียมความพร้อมของสถานที่ งานประชุมผู้บัญาชาการเหล่าทัพ ณ บก.ทร.วังนันทอุทยาน และงานถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2561 ณ บก.ทร.วังเดิม เมื่อ 30 ต.ค.61
00069 ประชุมกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
00068 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการภายในกรมช่างโยธาทหารเรือเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานราชการที่เสียชีวิตหรือได้รับอันตรายขณะปฏิบัติหน้าที่พศ. 2561
00067 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์กรมช่างโยธาทหารเรือที่ 907/2561
00066 การเบิกจ่ายเงินประมาณการของ งป.61 และการเบิกจ่ายเงิน งป.62
00065 ทร. จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย บรมนาถบพิตร
00064 จนท.ประสานงานการตรสจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ ชย.ทร. กำหนดจัดการบรรยายให้ความรู้
00063 เชิญชมรายการพิเศษสัมภาษณ์เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
00062 หนังสือ 108 คำถาม พนักงานราชการ เล่ม 2
00061 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่องค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. 2561
00060 กวก.ชย.ทร. ขออนุมัติให้นักเรียนหลักสูตรการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานราชการประจำปี งป.๖๑ ไปทัศนศึกษาแลดูงานนอกหน่วย
00059 ชย.ทร.ได้จัดซื้อแบตเตอรี่ใช้กับเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนหน่วยต่างๆ ของ ทร. ปี งป.๖๑ ขอให้หน่วยต่างๆดำเนินการเบิกพัสดุดังกล่าวไปใช้ราชการ
00058 แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
00057 กวก.ชย.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟัง การอบรมหลักสูตรการอบรมพนักงานราชการ งป.61
00056 กองทัพเรือสดุดีและประกาศเกียรติคุณ เจ้าหน้าที่และกำลังพล ทร.ทุกนาย ที่ปฏิบัติการช่วยเหลือทีมหมูป่าจนประสพผลสำเร็จ
00055 พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม2561
00054 ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์
00053 คำสั่ง ทร. ที่ 198/2561 เรื่อง ให้นายทหารประทวนรับราชการ
00052 คำสั่ง ทร. ที่ 198/2561
00051 ประกาศ ชย.ทร.แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ น.ท. น.ต. ประจำปี 2561
00050 เรื่อง การจัดการด้านงานพิธีการผูกผ้าระบาย ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ ก.ค.๖๑
00049 กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการพ. ศ. 2540
00048 ข่าวเรียนเชิญ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(พิเศษ) - น.ท. (สายวิทยาการ ชย.ทร.) เข้าร่วมรับฟังวิธีการประเมินฯ ในระบบฯ
00047 บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ
00046 กวก.ชย.ทร. ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับฟัง การบรรยายพิเศษเรื่อง"การจัดการงานพิธี การผูกผ้าและระบายผ้า"
00045 เชิญประชุม นขต.ชย.ทร.ครั้งที่ 7/2561 วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 61 เวลา 0930 ห้องประชุมกรมช่างโยธาทหารเรือ
00044 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบเพื่อเลื่อระดับตำแหน่งลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๑
00042 ชย.ทร.ขอแก้ไขเพิ่มเติมประกาศสอบ น.ท. และ น.ต.(สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำ ๖๑
00039 คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศ
00038 กวก.ชย.ทร.จัดบรรยายพิเศษ การใช้ระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง
00037 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบนายทหารสัญญาบัตรเพื่อเลื่อนยศเป็น น.ท. และ น.ต. ประจำปี ๒๕๖๑
00035 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
00034 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
00033 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างประจำตามโครงการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของข้าราชการ/ลูกจ้างประจำโดยตรง (โครงการจ่ายตรงฯ) พ.ศ. 2561 (28/05/2561)
00032 ประกาศกรมช่างโยธาหทารเรือ เรื่อง ผลการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน (สายวิทยาการ ชย.ทร.) ประจำปี ๒๕๖๑
00031 กองงานเครื่องกล ชย.ทร.ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ทร.๑ ร.พ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
00030 กำหนดจัดบรรยายพิเศษเชิงปฏิบีติการ เรื่อง การจัดการด้านงานพิธี การผูกระบายผ้า่
00029 เชิญชวนประเมินสุขภาพจิต
00028 ประกาศกองทัพเรือเรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรข้าราชการลูกจ้างพนักงานราชการและอาสาสมัครทหารพรานประจำปี 2561
00027 ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสอบ เรือง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร.ประจำปี ๒๕๖๑
00026 ขอให้หน่วยตรวจสอบรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรและประทวนผู้ที่จะเกษียณอายุราชการใน 1 ตุลาคม 6 2และเสนอย้าย เพื่อเลื่อนยศสูงขึ้น ภายใน29 มิถุนายน 61
00025 ขอให้ นขต.ชย.ทร. ตรวจสอบความถูกต้องของหมายเลขโทรศัพท์ในสังกัดมีเปลี่ยนแปลงแก้ไขแจ้งให้กองกำลังพลกรมช่างโยธาทหารเรือทราบ
00024 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมช่างโยธาทหารเรือประจำปี 2561
00023 ขอให้หน่วยปกครองสายวิทยาการ ชย.ทร. ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรพรรคกลิน และหลักสูตรเพิ่มวิชาแจ้งรายชื่อภายใน 21 มิถุนายน 61
00022 ระเบียบกรมช่างโยธาทหารเรือ ว่าด้วยการสอบเลื่อนระดับตำแหน่งหรือเปลี่ยนสายงานตามประเภทกลุ่มงานของลูกจ้างประจำพุทธศักราช 2555
00021 การเสนอความต้องการย้ายบรรจุข้าราชการสัญญาบัตรและต่ำกว่าสัญญาบัตรสายวิทยาการ ชย.ทร.
00020 ร่างบัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารที่อยู่อาศัยและบ้านพัก ของหน่วยงานราชการ โดยสำนักงบประมาณ
00019 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ตุลาคม 2560
00018 ทร.อนุมัติแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี งป.๖๑ กลยุทธ์ด้านการส่งกำลังบำรุง เพิ่มเติม
00017 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑ เพิ่มเติม ผนวก ฉ.ช.ฌ.
00016 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 กระบวนการหลัก ของ ชย.ทร. ปีงป. 2561
00015 ประกาศกรมช่างโยธา เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี ๒๕๖๑
00013 แจ้งดับกระแสไฟฟ้าภายในกรมช่างโยธาทหารเรือและซอยวังเดิม 3 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 60 เวลา 09 00 ถึง 12 00
00012 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
00011 เชิญชมนิทรรศการ KM กรมช่างโยธาทหารเรือ
00010 ขอให้ นขต.ทร.ส่งรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรมหลักสูตรทั่วไปรุ่นที่ 42 ประจำปีงบประมาณ 6 2 ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 61ในสายวิทยาการช่างโยธา
00009 จก.ชย.ทร. ประกาศนโยบาย Dare to Change
00008 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการจัดทำ KM ของ ชย.ทร.
00007 กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๑
00005 ประกาศกรมช่างโยธาทหารรเรือ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเป็นพนักงานราชการ
00004 ประเมินสมรรถภาพทางจิตกำลังพล ทร. (ประเมินผ่านเว็บไซต์ภายใน)
00003 ข้อหารือการดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
00002 เข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ ชย.ทร.ได้รวดเร็วขึ้นด้วย Line Application
00001 กลุ่มไลค์กิจกรรม ชย.ทร.
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004211 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61