รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00076 ::
 
 
 
 
 
 
ชย.ทร.ขอยกเลิกรายงานการซ่อมทำที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ในปี งป.๖๑
ชย.ทร.ขอยกเลิกรายงานการซ่อมทำที่ยังไม่มีการดำเนินการให้ในปี งป.๖๑ (รายงานก่อน ๑ ต.ค.๖๑) และขอให้หน่วยต่าง ที่ได้รายงานขอรับการสนับสนุนการซ่อมทำจาก ชย.ทร. ที่ยังไม่มีการดำเดินการให้ ขอให้รายงานเสนอความต้องการมาใหม่เพื่อที่ ชย.ทร.จะประบข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจะได้จัดลำดับความสำคัญ ในการเร่งดำเนินการซ่อมทำให้ในโอกาสแรกต่อไป รายละเอียดดูจากเอกสารที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004211 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61