รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00077 ::
 
 
 
 
 
 
คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร.
คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ ชย.ทร.
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   004211 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61