รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00028 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทท้าย ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน ให้ สอ.รฝ. นสร.กร. กชธ.ฐท.สส. และ กรม กสพ.ฐท.สส. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 1431
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002573 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61