รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00029 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ กบร.กร. (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือ มีความประสงค์ประกาศร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 120 แรงม้า ให้ กบร.กร. (e-bidding)
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 0924
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   002575 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61