รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00039 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ให้ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กชธ.ฐท.สส.
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศ ร่างประกาศและเอกสารซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าขนาดยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร ให้ ฐท.พง.ทรภ.๓ และ กชธ.ฐท.สส. จำนวน ๒ คัน
 
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 1406
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077001 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61