รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00040 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนโสด (NCOQ) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง จำนวน ๒ หลัง
 
 

ร่างประก...
ร่างเอกส...
ราคากลาง
แบบ บก.01

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันศุกร์ ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 1849
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077019 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61