รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00046 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารกองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารกองบังคับการ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง พร้อมเสาธงราชนาวี ลานอเนกประสงค์และโรงจอดรถ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ร่างเอกส...
ร่างประก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 1810
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077015 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61