รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00056 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์พังงา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีสมุทรศาสตร์พังงา ภายใต้โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานี อุทกศาสตร์พื้นที่ภาคใต้ พร้อมสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวก
 
 

ร่างเอกส...
ร่างประก...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 1106
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077003 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61