รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00079 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารกองบังคับการ กรมพลาธิการทหารเรือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

ร่างประก...
ร่างเอกส...
ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.ท.ไสว บุญแท่น :: วันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 1802
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   076999 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61