รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00087 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลาง ซื้อเครืองกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW.
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ซื้อเครืองกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 15 kW. โดยวิธีคัดเลือก
 
 

ราคากลาง

 
บันทึกข้อมูลโดย : นายนิมิต อัคนิบุตร :: วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 0934
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   076992 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61