รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00089 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kW 380 V ให้ กอง สนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ ประกาศราคากลางงานจ้างติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 150 kW 380 V ให้ กอง สนับสนุน กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
 
 

ประกาศรา...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ว่าที่ ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันพฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 1224
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077022 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61