รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00097 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ร่างประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกองบังคับการ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ภายใต้โครงการปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ ๑๑ กรมต่อสู้อากาศยานที่ ๑ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 

ประกาศปร...
เอกสารปร...
บก.01

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 1643
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   077473 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61