รายละเอียด ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
ข่าวร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
 
:: 00098 ::
 
 
 
 
 
 
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ กรมพลาธิการทหารเรือ (ก่อสร้างประตูทางเข้า กรมพลาธิการทหารเรือ พร้อมรั้ว ลานรอบเสาธงราชนาวี และโครงหลังคาที่จอดรถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 
 

เอกสารปร...
ประกาศปร...
บก.01

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: วันศุกร์ ที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 1530
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   073708 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61