ผู้บังคับบัญชา กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
พล.ร.ต.ภานุมาศ ธนะพานิช
จก.ชย.ทร.
02 475 4400
สำนักงาน จก.ชย.ทร.
02 475 5083
 
น.อ.อดิเรก ฟุ้งลัดดา
รอง จก.ชย.ทร. (1)
087 998 6450
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5535
น.อ.สุรินทร์ เกษงาม
รอง จก.ชย.ทร. (2)
085 247 4350
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4401

 
 
 
 
น.อ.วรกร สุขมงคล
หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
089 035 4202
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4156
น.อ.ทูลถวาย ศรีทุมมา
รอง หน.นายทหารฝ่ายอำนวยการ
081 910 1479
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4197
นายทหารปฏิบัติการประจำ กพ.ทร. ช่วยราชการ ชย.ทร.
 
น.อ.ชาตรี ตรงสวัสดิ์
นปก.กพ.ทร.
081 629 7241
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
น.อ.หญิง จันทร์รุ่ง มนต์วิเศษ
นปก.กพ.ทร.
089 035 4839
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5538
หัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ

น.อ.อานนท์ ไทยจำนง
ผอ.กองแผนและโครงการ
081 354 4609
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4434

น.อ.สตางค์ ชุตาภา
ผอ.กองบริหารงานช่าง
087 998 9153
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5548
น.อ.หญิง ประภาศรี ตั้งจิตรเจริญ
ผอ.กองออกแบบ
081 752 8319
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4245

น.อ.ชัยโชค พูลสวัสดิ์
ผอ.กองงานโยธา
092 901 0465
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4415

น.อ.อรรถพล พัฒนศิริ
หก.กองกำลังพลและธุรการ
082 197 4814
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5537

น.อ.สมศักดิ์ เที่ยงแท้
หก.กองการพัสดุ
092 895 5971
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4934
น.อ.สมนึก พงษ์สิน
หก.กองงานเครื่องกล
089 028 5625
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4413
น.อ.พฤหัส ทรงประกอบ
หก.กองงานไฟฟ้า
091 876 9106
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4973

น.อ.ประสิทธิ์ สิงหวรวงศ์
หก.กองวิทยาการ
061 156 9554
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5545
น.ท.ฉัตรชัย ปิ่นนาค
หน.การเงิน

หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5541
น.ท.สัญลักษณ์ คำแก้ว
หน.พระธรรมนูญ

หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4763
รองหัวหน้าหน่วย กรมช่างโยธาทหารเรือ
น.อ.ทนุชาย แท่งทอง
รอง ผอ.กองแผนและโครงการ
086 568 6883
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5586
น.อ.หญิง นิภาวรรณ เนตรโรจน์
รอง ผอ.กองบริหารงานช่าง
085 940 4236
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 5546
น.อ.จักรกฤษณ์ กุลศรีสมบัติ
รอง ผอ.กองออกแบบ
081 456 1776
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4247
น.อ.พรพจน์ แสงอรุณ
รอง ผอ.กองงานโยธา
092 903 9109
หมายเลขกองทัพเรือ
02 475 4416
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   77802    ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61