ทำเนียบ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
กรมช่างโยธา กรมอู่ทหารเรือ
พล.ร.ต.ประจวบ พลกล้า
๒๕ ม.ค. ๑๖ - ๓๐ ก.ย. ๒๑
พล.ร.ต.เริง ดารากร ณ อยุธยา
๑ ต.ค. ๒๑ - ๓๐ ก.ย. ๒๔
พล.ร.ต.ศิริ สุวรรณวัฒน์
๑ ต.ค. ๒๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕
พล.ร.ต.ประเทือง คงฤทธิศึกษากร
๑ ต.ค. ๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๗
พล.ร.ต.พิทักษ์ เจริญศิริ
๑ ต.ค. ๒๗ - ๓๐ ก.ย. ๓๐
พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์ สาระเกษตริน
๑ ต.ค. ๓๐ - ๓๐ ก.ย. ๓๑
พล.ร.ต.วินิต วรทรัพย์
๑ ต.ค. ๓๑ - ๓๐ ก.ย. ๓๒
พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์ สาระเกษตริน
๑ ต.ค. ๓๒ - ๒๒ ก.ค. ๓๓
ทำเนียบ เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์ สาระเกษตริน
๒๓ ก.ค. ๓๓ - ๓๐ ก.ย. ๓๓
พล.ร.ต.จิรศักดิ์ ประดิษฐ์ธรรม
๑ ต.ค. ๓๓ - ๓๑ มี.ค. ๓๕
พล.ร.ต. พีระ วรรณโกมล
๑ เม.ย. ๓๕ - ๓๐ ก.ย. ๓๘
พล.ร.ต.สมภพ เสตะรุจิ
๑ ต.ค. ๓๘ - ๓๐ ก.ย. ๔๑
พล.ร.ต.มณดิษฐ์ เคลือบทอง
๑ ต.ค. ๔๑ - ๓๐ ก.ย. ๔๒
พล.ร.ต.จรัย โกมุทแดง
๑ ต.ค. ๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๔๕
พล.ร.ต.วีระพันธ์ งอกงาม
๑ ต.ค. ๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๔๖
พล.ร.ต.ฐนิธ กิตติอำพน
๑ ต.ค. ๔๖ - ๓๐ ก.ย.๔๙
พล.ร.ต.ไพบูลย์ ช้อยเพ็ง
๑ ต.ค. ๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๕๑
พล.ร.ต.ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
๑ ต.ค. ๕๑ - ๓๐ ก.ย. ๕๒
พล.ร.ต.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์
๑ ต.ค. ๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๕๓
พล.ร.ต.ศรินาท ศิริรังษี
๑ ต.ค. ๕๓ - ๓๐ ก.ย. ๕๔
พล.ร.ต.ปพนภพ สุวรรณวาทิน
๑ ต.ค. ๕๔ - ๓๐ ก.ย. ๕๖
พล.ร.ต.โสภณ วัฒนมงคล
๑ ต.ค. ๕๖ - ๓๐ ก.ย. ๕๗
พล.ร.ต.นิพร สุขเกษตร
๑ ต.ค. ๕๗ - ๓๐ ก.ย. ๕๙
พล.ร.ต.นภดล สำราญ
๑ ต.ค. ๕๙ - ๓๑ มี.ค. ๖๑
พล.ร.ต.อภินันท์ เพ็งศรีทอง
๑ เม.ย. ๖๑ - ๓๑ มี.ค. ๖๓
พล.ร.ต.พิชัย ล้อชูสกุล
๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔
พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ
๑ ต.ค. ๖๔ - ๓๐ ก.ย. ๖๕
พล.ร.ต.สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์
๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖
     
พล.ร.ต.ภานุมาศ ธนะพานิช
๑ ต.ค. ๖๖
     
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   06298    ตั้งแต่ 1 ก.ค. 61