:: ภารกิจ กรมช่างโยธาทหารเรือ ::
 
ภารกิจ กรมช่างโยธาทหารเรือ
มีหน้าที่ อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ และดำเนินการ เกี่ยวกับ การสร้าง ซ่อมดัดแปลง บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์ สายช่างโยธา การส่งกำลังพัสดุสายช่างโยธา การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนให้การฝึก และศึกษาวิชาการช่างโยธา และวิชาการอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

การจัดองค์กร กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
กองแผนและโครงการ ชย.ทร.
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และให้คำปรึกษาจัดทำ และควบคุมแผนงานหลัก ที่เกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค เครื่องจักรเครื่องทุ่นแรง พัสดุและอุปกรณ์ สายช่างโยธา แบ่งเป็น ๔ แผนก
๑. แผนกแผนงานอาคารและโยธา มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับ การสร้าง ซ่อม ดัดแปลงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค
๒. แผนกแผนงานไฟฟ้าและเครื่องกล มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงานและกำกับการ เกี่ยวกับ การสร้าง ซ่อม ดัดแปลงระบบไฟฟ้า เครื่องไฟฟ้า เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือกลสายช่างโยธา
๓. แผนกแผนส่งกำลังบำรุง มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน และกำกับการเกี่ยวกับ การส่งกำลังบำรุง การจัดทำอัตราพัสดุสายช่างโยธา การจัดทำทะเบียนประวัติอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภค เครื่องทุ่นแรงและเครื่องมือกลสายช่างโยธา
๔. แผนกงบประมาณ มีหน้าที่ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการ ในเรื่องแผนงาน จัดทำโครงการ และ งบประมาณ ในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องทุ่นแรง พัสดุ และอุปกรณ์ สายช่างโยธาทั้งหมดของกองทัพเรือ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ เพื่อควบคุมการใช้งบประมาณ ให้ถูกต้องและทันเวลา
กองบริหารงานช่าง ชย.ทร.
มีหน้าที่สำรวจตรวจสอบ วางแผน ประสานงาน จัดทำใบสั่งงาน จัดเตรียมวัสดุ ควบคุม ติดตามผล และรายงานความก้าวหน้าในการสร้าง ซ่อม ดัดแปลง อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือกลสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ รายงานและเสนอความต้องการพัสดุสายช่างโยธา และพัสดุก่อสร้าง แบ่งเป็น ๓ แผนก
๑. แผนกงานพิธี มีหน้าที่ วางแผนงาน ประสานงาน จัดทำใบสั่งงาน จัดเตรียมวัสดุ ควบคุม ติดตามผล และรายงานความก้าวหน้างานพระราชพิธี งานพิธี งานของกองทัพเรือ และงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ภายในกรุงเทพและปริมณฑล และสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมรายงานข้อเสนอแนะ
๒. แผนกงานซ่อมและปรับปรุง มีหน้าที่สำรวจ และตรวจสอบสภาพของงานที่จะซ่อมและปรับปรุง จัดทำแผนงาน ใบสั่งงาน และใบเบิกพัสดุ กำหนดรายการละเอียดของงานให้แก่หน่วยปฏิบัติในการสร้าง ซ่อม ดัดแปลง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องมือกลสายช่างโยธา
๓. แผนกควบคุมงานก่อสร้าง มีหน้าที่ ประสานงาน และกำกับการงานสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปการ และสุขาภิบาล ตามสัญญาจ้าง ให้เสร็จตามแบบ และเป็นไปตามสัญญาจ้าง ติดตามความก้าวหน้า ของงาน ควบคุมกำกับดูแล และประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้เป็นไปตามสัญญาทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิค ให้งานสามารถดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ และเป็นหน่วยเทคนิค ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลง (เพิ่ม/ลด เวลาจ้าง หรือ แก้ไข) สัญญาจ้างตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดผู้ตรวจงาน และผู้ควบคุมงาน
กองกำลังพลและธุรการ ชย.ทร.
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหาร กำลังพล สายช่างโยธา การพัฒนาหน่วยงานและกิจการพลเรือน ดำเนินการด้านธุรการ การสารบรรณ และการบริการของกรม แบ่งเป็น ๔ แผนก
๑. แผนกกำลังพล มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกำลังพล ได้แก่ การบรรจุ การย้าย การผลัดเปลี่ยนทดแทนกำลังพล การจัดทำประวัติ การปกครอง การศึกษาอบรม และการบำเหน็จความชอบของข้าราชการ ตลอดจนการบัญชีพลของหน่วย
๒. แผนกแรงงาน มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับ การรับสมัคร การบรรจุ การปลด การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเพิ่มและลดขั้นลูกจ้าง และพนักงานราชการ การจัดทำประวัติ การบันทึกตรวจสอบขอปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ ที่เกี่ยวข้องกับลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้เหมาะสมกับกาลสมัย
๓. แผนกบริการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการบริการขนส่งที่อยู่ในความรับผิดชอบ การจัดเลี้ยง พิธีทางศาสนา การดูแลรักษาอาคารสถานที่ การบริการจัดห้องประชุม ห้องฟังบรรยาย และการบริการอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. แผนกธุรการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการธุรการ และการ สารบรรณของกรม ตลอดจนงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
กองการพัสดุ ชย.ทร.
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ดำเนินการ และกำกับการเกี่ยวกับการพัสดุทั้งหมด และการจัดจ้าง งานสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคารสิ่งก่อสร้าง งานโยธา ทุกประเภท รวมทั้งเครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์สายช่างโยธา แบ่งเป็น ๒ แผนก
๑. แผนกซ่อมบำรุง มีหน้าที่พิจารณา ประสานงาน และดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดจ้าง งานสร้าง ซ่อม และดัดแปลง อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค งานโยธาสาขาต่าง ๆ เครื่องทุ่นแรง และอุปกรณ์สายช่างโยธา
๒. แผนกพัสดุช่าง มีหน้าที่รวบรวมและเสนอความต้องการ ควบคุม ตรวจสอบ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และจำหน่ายพัสดุสายการช่าง และพัสดุก่อสร้าง ตลอดจนทำบัญชีควบคุม และสถิติ
  ๒.๑ หมวดควบคุมและตรวจสอบ มีหน้าที่จัดทำบัตรคุมพัสดุ ดำเนินการควบคุมในการรับ – จ่าย เสนอความต้องการขอให้จัดหา และตรวจสอบพัสดุกับบัญชีคุมให้ถูกต้อง รวมทั้งเสนอแนะการเก็บรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
  ๒.๒ หมวดจัดหา มีหน้าที่ดำเนินการจัดหาพัสดุสายการช่าง และ พัสดุก่อสร้าง ที่มีคุณลักษณะเฉพาะ ตามที่หน่วยเทคนิคของกรมกำหนด และจัดซื้อเฉพาะพัสดุเร่งด่วน
  ๒.๓ หมวดคลัง มีหน้าที่เก็บรักษา แจกจ่ายและลำเลียงขนส่งพัสดุ ให้แก่โรงงานต่าง ๆ
กองวิทยาการ ชย.ทร.
มีหน้าที่ ค้นคว้า รวบรวมข้อมูล วิจัย พัฒนา เผยแพร่ ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า วิทยาการ และเทคโนโลยีสายงานช่างโยธา และที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการองค์ความรู้ จัดการฝึก ศึกษา อบรม อำนวยการ ดำเนินงาน บริหารจัดการหลักสูตร เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จัดทำ พัฒนา เผยแพร่ บริหารจัดการระบบสารสนเทศ ในสาขาช่างโยธา รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับห้องสมุด แบ่งเป็น ๓ แผนก
๑. แผนกวิทยาการ และมาตรฐานงานช่าง มีหน้าที่ ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล วิจัย พัฒนา เผยแพร่ ให้คำปรึกษา ติดตามความก้าวหน้า วิทยาการและเทคโนโลยีสายงานช่างโยธา และที่เกี่ยวข้อง จัดทำและปรับปรุงหลักสูตร ตำรา วิดีทัศน์ วีซีดี คู่มือสำหรับการเรียน การสอนให้ทันสมัย ตลอดจนการจัดทำมาตรฐานงานช่าง การกำหนดมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะ และราคา ของวัสด ุที่จะใช้ในการออกแบบ และประมาณราคางานออกแบบทุกประเภท รวมทั้งประเมินผล การดำเนินงานของกรม และงานที่ ทร. หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายทางด้านวิชาการทั้งหมด
๒. แผนกฝึกและศึกษา มีหน้าที่ จัดการฝึก ศึกษา อบรม อำนวยการ ดำเนินงาน และบริหารจัดการหลักสูตร จัดวิทยากร ประเมินผล วิเคราะห์ผล และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร จัดทำธนาคารข้อสอบ ตลอดจนผลิตตำรา และเตรียมคู่มือการเรียน รวมทั้งเครื่องช่วยการศึกษา และปกครองดูแลนักเรียนในความควบคุม จัดทำเอกสาร วารสารที่เกี่ยวข้องกับกรมทั้งหมด
๓. แผนกวิจัยและพัฒนาระบบงานช่าง มีหน้าที่วิจัย จัดทำ พัฒนา กำกับ เผยแพร่ บริหารจัดการดูแลรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการวิเคราะห์ระบบการทำงาน การพัฒนาโปรแกรม การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ ในงานของ กรมช่างโยธาทหารเรือ
กองออกแบบ ชย.ทร.
มีหน้าที่ ออกแบบ เขียนแบบ ประสานงาน กำกับการ ติดตามงาน และแก้ไขปัญหา ในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลงอาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธา สาขาต่าง ๆ งานไฟฟ้าและเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงสายช่างโยธา กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และรายการพัสดุ รวมทั้งเสนอแนะ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับ เทคนิคในการสร้าง ซ่อม และดัดแปลง
ให้เป็นไปตามแบบ แบ่งเป็น ๕ แผนก
๑. แผนกออกแบบอาคารและผังหลัก มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบแปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายการรายละเอียดประกอบแบบ เสนอแนะ และให้คำแนะนำทางเทคนิค เกี่ยวกับการออกแบบงานทางด้านสถาปัตยกรรม และผังหลัก และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
๒. แผนกออกแบบโยธาและสุขาภิบาล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบแปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายการละเอียดประกอบแบบ เสนอแนะและให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบงานโยธาสาขาต่าง ๆ งานประปา และสุขาภิบาล และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
๓. แผนกออกแบบไฟฟ้าและเครื่องกล มีหน้าที่รวบรวมข้อมูล แบบ แปลน และเอกสารต่าง ๆ เพื่อดำเนินการออกแบบและเขียนแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบเกี่ยวกับ งานไฟฟ้า เครื่องเย็น เครื่องปรับอากาศ และเครื่องจักร เครื่องมือกลสายช่างโยธา ตลอดจนเสนอแนะ และให้คำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแบบ
๔. แผนกสำรวจ มีหน้าที่สำรวจ และจัดทำข้อมูล สภาพพื้นที่ อาคารสถานที่ สิ่งก่อสร้าง และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อนำมาทำเป็นแผนที่ ในการออกแบบ และจัดทำ ผังหลัก และข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการวางแผนงานซ่อมและสร้าง
๕. แผนกประมาณการ มีหน้าที่ประมาณราคา และกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง และงานซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า และอุปกรณ์การช่างสายช่างโยธา ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท สิ่งสาธารณูปโภค และสุขาภิบาล รวมทั้งการตรวจสอบค่าเงิน ชดเชยงานก่อสร้าง (ESCALATION FACTOR หรือ ค่า K) ของหน่วยที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้
กองงานโยธา ชย.ทร.
มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อม ดัดแปลง ตกแต่งรื้อถอน อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ งานบริการยก เคลื่อนย้ายพัสดุ งานจัดทำครุภัณฑ์ประจำ สำนักงานบางประเภท ตลอดจนสิ่งสาธารณูปการ และงานที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งเป็น ๓ แผนก
๑. แผนกซ่อมสร้าง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการสร้าง ซ่อมแซม ดัดแปลง ตกแต่ง รื้อถอน อาคาร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง งานโยธาต่าง ๆ งานระบบประปาและสุขาภิบาลตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๑ หมวดช่างไม้ มีหน้าที่ ดำเนินงานช่างไม้ และสนับสนุน ช่างไม้ ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๒ หมวดช่างปูน มีหน้าที่ ดำเนินงานเทคอนกรีต ก่ออิฐ ฉาบปูน ซ่อมแซมงานปูนก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง ที่เป็นคอนกรีต และสนับสนุน ช่างปูนในการปฏิบัติภารกิจของกองช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๓ หมวดช่างเหล็ก มีหน้าที่ ดำเนินงานผูกเหล็กเสริมคอนกรีต งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ งานแล่นประสาน การทำชิ้นงานเหล็ก และสนับสนุน ช่างเหล็ก ในการปฏิบัติ ภารกิจของกองช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๔ หมวดช่างประปาและสุขาภิบาล มีหน้าที่ ดำเนินงานประปาและสุขาภิบาล รวมทั้งสนับสนุนช่างประปา ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๑.๕ หมวดช่างสี มีหน้าที่ ดำเนินงานทาสี อาคาร และชิ้นงานต่าง ๆ รวมทั้ง สนับสนุนช่างทาสีในการปฏิบัติ ภารกิจของกองช่างโยธา ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. แผนกสถานที่และบริการ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตกแต่งอาคาร สถานที่ ในงานพิธีต่าง ๆ จัดทำครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท งานภูมิสถาปัตย์ การบริการ กำจัดปลวก ของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในเขตกรุงเทพมหานคร และตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือช่างต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของกองช่างโยธา
  ๒.๑ หมวดงานสถานที่ มีหน้าที่ ดำเนินการงานตกแต่ง อาคาร สถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ เช่น การจัดทำเวที ประดับธง ระบายผ้า ทำฉากหลังเวที ปูฟลอร์ ฯลฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒.๒ หมวดงานครุภัณฑ์ มีหน้าที่ ดำเนินการจัดทำครุภัณฑ์ประจำสำนักงานบางประเภท งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว จัดทำชิ้นงานไม้ ฯลฯ และงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒.๓ หมวดแรงงานและเครื่องทุ่นแรง มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับ งานภูมิสถาปัตย์ ปูหญ้า ปลูกต้นไม้ บริการตัดแต่งกิ่งไม้ โค่นต้นไม้ การขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ วางกระสอบทรายกันน้ำ การบริการกำจัดปลวก กำจัดขยะมูลฝอย สนับสนุนแรงงาน และเครื่องทุ่นแรง ให้หน่วยต่าง ๆ ของกองทัพเรือ ในเขตกรุงเทพมหานคร และตามที่ได้รับมอบหมาย
  ๒.๔ หมวดบำรุงรักษาเครื่องมือ มีหน้าที่ ดำเนินการ ดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือช่างต่าง ๆ ให้กับหน่วยงานของกองช่างโยธา
๓. แผนกรถเครื่องทุ่นแรง มีหน้าที่ในการสนับสนุนรถเครื่องทุ่นแรง ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่างโยธา และสนับสนุนให้กับหน่วยต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กองโรงงานไฟฟ้า ชย.ทร.
มีหน้าที่ ซ่อม ดัดแปลง ติดตั้ง รื้อถอน ตรวจสอบ และทดลอง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายใน และ ภายนอกอาคาร เครื่องไฟฟ้าอุปกรณ์ ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ระบบป้องกันและ เตือนภัยของอาคาร ประดับไฟอาคารสถานที่ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบ่งเป็น ๒ แผนก
๑. โรงงานเครื่องไฟฟ้า มีหน้าที่ ซ่อม ดัดแปลง และ ติดตั้ง เครื่องไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องแปลงความถี่ ระบบป้องกัน และ เตือนภัย
๒. โรงงานไฟฟ้าแสงสว่างและกำลัง มีหน้าที่ ซ่อม ดัดแปลง ติดตั้ง และ รื้อถอน ระบบไฟฟ้า แสงสว่างและกำลัง พร้อมอุปกรณ์ทั้งภายใน และ ภายนอกอาคาร ระบบสัญญาณบนเสา TOWER บริการ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเคลื่อนที่ หม้อแปลงไฟฟ้า และบริการประดับไฟอาคารสถานที่
กองโรงงานเครื่องกล ชย.ทร.
มีหน้าที่ ซ่อม ดัดแปลง ติดตั้ง รื้อถอน ตรวจสอบ และทดลองเกี่ยวกับระบบเครื่องเย็น และเครื่องปรับอากาศฝ่ายบก รถเครื่องทุ่นแรง เครื่องทุ่นแรง เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ และ อุปกรณ์ระบบที่ใช้แรงดันน้ำมัน แบ่งเป็น ๓ แผนก
๑. โรงงานเครื่องกล และเครื่องทุ่นแรง มีหน้าที่ซ่อมทำ ดัดแปลง ติดตั้งและ รื้อถอน เครื่องจักรกลหนัก เครื่องมือกลทุกประเภท เครื่องกำเนิดไอน้ำ ปั้มน้ำ เครื่องทำลม และทำการผลิตชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักรกล
๒. โรงงานปรับซ่อมรถเครื่องทุ่นแรง มีหน้าที่ ปรับซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ติดตั้ง รื้อถอน และทดสอบ รถเครื่องทุ่นแรง เครื่องยนต์ และ อุปกรณ์ระบบที่ใช้แรงดันน้ำมัน
๓. โรงงานเครื่องเย็นและเครื่องปรับอากาศ มีหน้าที่ซ่อม ดัดแปลง ติดตั้ง รื้อถอน และ ทดลองเกี่ยวกับระบบเครื่องเย็น และเครื่องปรับอากาศ
แผนกพระธรรมนูญ ชย.ทร.
มีหน้าที่ สืบสวน และสอบสวนคดี ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของผู้บังคับบัญชา พิจารณา และเสนอความเห็นทางกฎหมาย ทางปกครอง และทางวินัย ตรวจร่างสัญญาต่าง ๆ ของทางราชการ นอกจากนี้มีอำนาจและหน้าที่อื่น ๆ ตามกฎหมายกฎข้อบังคับ และระเบียบซึ่งบัญญัติว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของนายทหารพระธรรมนูญ
แผนกการเงิน ชย.ทร.
มีหน้าที่ ควบคุม ตรวจสอบ เสนอแนะ และดำเนินการเกี่ยวกับการเบิก รับ จ่าย เก็บรักษาเงิน เอกสารหลักฐานการเงิน และการจัดทำบัญชีเงินทุกประเภท ตลอดจนการรายงานทางการเงินและบัญชี