รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01331 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมเขื่อนพื้นที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานโครงการซ่อมแซมเขื่อนพื้นที่ หมวดเรือที่ ๓ กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 38,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 24 พ.ค. 67
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 24 พ.ค.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574198 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61