รายละเอียด ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
ข่าวประกาศประกวดราคา - สอบราคา
 
 
 
:: 01338 ::
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน บริเวณพื้นที่อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (หลังใหม่) โดยวิธีคัดเลือก
กรมช่างโยธาทหารเรือมีความประสงค์ประกาศราคากลางงานจ้างโครงการก่อสร้างการป้องกันการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน บริเวณพื้นที่อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ (หลังใหม่)
วิธีซื้อ/จ้าง : วิธีคัดเลือก
ราคากลาง : 17,000,000.00 บาท
วันลงนามในประกาศ : 5 มิ.ย. 67
 
 
 
 

ประกาศราคากลาง...

 
บันทึกข้อมูลโดย : ร.อ.ไสว บุญแท่น :: 5 มิ.ย.67
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   574227 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61