การจัดการความรู้
หน้าหลักการจัดการความรู้
 
 
       
ลำดับที่ ประเภท รายการ
00001 องค์ความรู้ คู่มือการจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.63
00002 ประชาสัมพันธ์ คำอ่านเฉลิมพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
00003 ประชาสัมพันธ์ ผลิตไฟฟ้าจากเงา
00004 ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๗
00005 องค์ความรู้ ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษชี้แจงแนวทางการใช้ระบบ Sharepoint
00006 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
00007 ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
00008 จัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมงานเพื่อให้ได้คุณภาพ ต้องจัดจ้างเป็นงานจ้างก่อสร้าง
00009 เรื่องน่ารู้ ทะเบียนอาคาร
00010 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างจะได้ค่าขนส่งเพิ่ม 2.52 เท่า ของค่าขนส่งบนทางราบ
00011 วิศวกรรมโยธา มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)
00012 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล E-Book น้ำบาดาลทรัพยากรสร้างสุข
00013 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
00014 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
00015 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
00016 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล 108 คำถาม เรื่องน้ำบาดาลที่คุณไม่รู้ โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00017 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การขุดลอกคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยใช้เครื่องจักรกลรถขุด
00018 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00019 วิศวกรรมโยธา การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
00020 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ
00021 วิศวกรรมโยธา ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน Cement and Applications โดย SCG
00022 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
00023 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ
00024 วิศวกรรมโยธา อาคารยุคใหม่เผชิญอุบัติภัยอย่างผู้ชนะ
00025 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าดำเนินการค่าเสื่อมงานปูผิวทางคอนกรีต ได้รวมค่าแรงงานเข้าไปแล้วในการคิดราคากลาง
00026 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคำนวณราคาไม้แบบเฉลี่ยต่อลูกบาศก์เมตร
00027 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00028 จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับการจ้างตามรายงานของผู้ควบคุมงาน ไม่ละเอียด ต้องรับผิดในความเสียหาย
00029 จัดซื้อจัดจ้าง ว 1288 Factor F ที่ใช้ในการคำนวณราคากลางใหม่ ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 เปอร์เซนต์
00030 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร
00031 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00032 โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00033 วิศวกรรมโยธา หนังสือ คอนกรีต เทคโนโลยี โดย บริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด
00034 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนวปฏิบัติ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
00035 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
00036 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00037 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00038 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน กันยายน 2565
00039 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนกันยายน 2565
00040 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมมาตรฐานบังคับ ผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนด ให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
00041 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งของส่วนราชการ พ.ศ.2565
00042 จัดซื้อจัดจ้าง คิดราคากลางงานก่อสร้างทางรถไฟ ให้เลือกใช้หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างงานทางไปประยุกต์
00043 จัดซื้อจัดจ้าง ผลทดสอบคอนกรีตว่ากันตามสัญญา ในแบบแปลนหรือสัญญา กำหนดอย่างไร ว่าไปตามนั้น
00044 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
00045 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซีท่อน้ำไทย
00046 วิศวกรรมโยธา การประมาณราคาค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00047 จัดซื้อจัดจ้าง ว7302 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท.
00048 จัดซื้อจัดจ้าง ในการคิดราคากลางงานก่อสร้าง 1 แกลลอน = 3.785 ลิตร ไม่ใช่ 20 ลิตร เหมือนแกลลอนน้ำมัน
00049 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2566
00050 สถาปัตยกรรม อิฐกับงานก่อสร้าง Cement and Applications โดย SCG
00051 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน ศาลาทางเดินแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พร้อม BOQ
00052 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน ป้ายแหล่งท่องเที่ยวชายหาด ทางทะเล แบบร่วมสมัย พร้อม BOQ
00053 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน ป้ายแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แบบสมัยใหม่ พร้อม BOQ
00054 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หน่วยงานเข้าใจผิด โดยเข้าใจ ว่ากฎกระทรวง ตาม พรบ.ผังเมือง เป็นกฎกระทรวง
00055 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เขต อบต. บ้านพักอาศัย สูงไม่เกิน 2 ชั้น พื้นที่ทุกชั้นรวมกัน ไม่เกิน 150 ตร.ม.
00056 จัดซื้อจัดจ้าง ว 1203 แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
00057 สถาปัตยกรรม การกําหนดสัดส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคาร (Floor Area Ratio FAR)
00058 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์
00059 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานแม้มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหน้าที่หลักเพื่อควบคุมงานก็มีสิทธิ์ได้ค่าตอบแทน
00060 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างใช้ Metal Sheet ความหนาน้อยกว่าที่กำหนดในสัญญา หน่วยงานแจ้งให้แก้ไข แล้วไม่แก้ไข
00061 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. ความสูง 36 เมตร โดย การประปาส่วนภูมิภาค
00062 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาขนาดกลาง 3x6ม. ภาคเหนือ พร้อม BOQ
00063 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือตอบข้อหารือจัดซื้อรถดับเพลิง ว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่
00064 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน
00065 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็ก
00066 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและแรงงาน ปีงบประมาณ 2566
00067 จัดซื้อจัดจ้าง บอกเลิกสัญญาไปแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องจ่ายค่าความเสียหาย
00068 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด
00069 สถาปัตยกรรม อิฐกับงานก่อสร้าง Cement and Applications โดย SCG
00070 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00071 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00072 จัดซื้อจัดจ้าง ทำราคากลางงานก่อสร้าง ต้องคิด VAT ให้ผู้รับจ้างเสมอ
00073 จัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง ผู้เสนอราคา จะยกเอาเหตุ การเสนอราคาผิด เป็นข้ออ้าง ไม่เข้าทำสัญญาไม่ได้
00074 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุน
00075 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์แบบใช้แรงดันลม
00076 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฎิบัติงานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)
00077 วิศวกรรมโยธา การเยิ้มน้ำของคอนกรีต ดีหรือไม่ดี
00078 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานการอุดซ่อมโพรงใต้แผ่นพื้นถนนคอนกรีต (Subsealing)
00079 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการออกแบบโครงสร้างบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00080 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานสนามแข่งขันและอุปกรณ์กีฬา
00081 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือ หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00082 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการรับตัวอย่างงานคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
00083 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
00084 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจวางหมุดหลักฐาน
00085 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิศวกรไม่ใช่แรงงาน ไม่ใช่ช่างก่อสร้าง อย่าเอาวิศวกร ไปกวนปูน
00086 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือนสิงหาคม 2565
00087 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
00088 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 12
00089 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00090 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
00091 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00092 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบ
00093 สถาปัตยกรรม แบบแปลนโรงแปรรูปสัตว์สุกร กำลังการผลิต 240 ตัวต่อวัน(ไม่มีส่วนห้องเย็น)
00094 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการใช้แบบมาตรฐานท่อลอดถนน
00095 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
00096 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
00097 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำแยกชาย-หญิง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
00098 วิศวกรรมโยธา มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดทับ
00099 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน ธันวาคม 2564
00100 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อาคารเก็บสินค้า คลังสินค้า
00101 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2564
00102 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
00103 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00104 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00105 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00106 วิศวกรรมโยธา การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) โดย CPAC
00107 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00108 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00109 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำ ไฟล์ PDF พร้อม แบบ 3D (Sketchup) โดย สมพงษ์ บัวภา ศรีบุญฮุง
00110 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน
00111 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต
00112 สถาปัตยกรรม มยผ. 1301/1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
00113 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เล่ม 11
00114 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00115 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือคลองระบายน้ำ
00116 จัดซื้อจัดจ้าง รวมหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง ปรับปรุงล่าสุดถึงประกาศฯ ฉบับที่ 5
00117 วิศวกรรมโยธา มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00118 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
00119 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยการทดสอบความรู้ความชำนาญระดับสามัญและระดับวุฒิ
00120 จัดซื้อจัดจ้าง ท่าเรือสำหรับขึ้นหรือลงรถ อยู่ในความหมายงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
00121 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยพายุฤดูร้อนและพายุหมุน
00122 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก 3x6ม. ภาคกลาง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00123 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติที่ใช้ในการตรวจสอบประเมินให้กับโครงสร้างของอาคารเพื่อให้ต้านแผ่นดินไหว
00124 จัดซื้อจัดจ้าง โครงการเดียว สัญญาเดียว มีงานหลายงาน ต้องเอาค่างานต้นทุนมารวมกันก่อนไปคำนวณหาค่า Factor F
00125 เรื่องน่ารู้ แอร์ไม่เย็น แอร์น้ำหยด แอร์มีแต่ลม น้ำยาแอร์ ล้างแอร์ โฟมล้างแอร์
00126 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมเช็กลิสต์กฎหมายก่อสร้างที่ใช้บ่อยๆ เก็บไว้เป็นคู่มือได้เลย
00127 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกณฑ์การออกแบบด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
00128 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
00129 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
00130 เรื่องน่ารู้ คู่มือดูแลบ้าน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
00131 วิศวกรรมโยธา VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดยกรมทางหลวง
00132 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
00133 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนกรกฎาคม 2565
00134 จัดซื้อจัดจ้าง ตรวจรับงานบางงวด และคิดค่าปรับไปแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับงวดสุดท้าย
00135 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00136 จัดซื้อจัดจ้าง รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
00137 สถาปัตยกรรม แบบอาคาร สถานีอนามัย โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
00138 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างที่ไม่เข้าความหมาย ตรงๆ แต่ใกล้เคียง ให้เลือกใช้ที่ใกล้เคียง
00139 จัดซื้อจัดจ้าง ความหมายงานก่อสร้างอาคาร ตามประกาศฯ ฉบับที่ 5 บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2565
00140 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงถัก
00141 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน
00142 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1902-62 มาตรฐานการตรวจสอบ การประเมิน การซ่อมแซมโครงสร้างอาคารเก่า
00143 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐาน แบบแนะนำ และคู่มือ สำหรับ อปท. รวบรวมโดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
00144 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้าง ไม่ใช่ประมาณราคาเพื่อตั้งงบ หรือราคาเบื้องต้นในขั้นตอนการออกแบบ
00145 จัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง มี 2 กรณี
00146 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศฯ ฉบับที่ 5 เปลี่ยนความหมายงานก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับนิยามตามมาตรา 4 และ ว259
00147 จัดซื้อจัดจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง มีสิทธิ์ค่าปรับร้อยละ 0 มากกว่าค่าปรับปกติ ผู้รับจ้างไม่ต้องจ่ายค่าปรับ
00148 จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
00149 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5
00150 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่าง การคำนวณค่างานบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
00151 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ตัวอย่าง การคิดราคาต่อหน่วยงานวางท่อประปา PVC
00152 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุ กรณีงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
00153 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับร้อยละ 0 ถ้าผู้รับจ้างมีสิทธิ์ต้องแก้สัญญา และปรับให้ถูกต้อง เพื่อช่วยผู้รับจ้าง ละเลยอาจผิดละเว้น
00154 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคำนวนหาจำนวนวัน ค่าปรับร้อยละ 0
00155 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพักแฝด ขนาด 130 ตารางเมตร (ระดับ 1-2)
00156 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง แบบทรงไทย
00157 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล หลักเกณฑ์และ มาตรฐาน คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน
00158 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Manual of Precast Home Construction)
00159 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00160 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าปรับร้อยละ 0 ในงานจ้างก่อสร้าง ตาม ว693 และ ว645
00161 จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างต้องเริ่มตรวจรับเมื่อไหร่
00162 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนะนำขั้นตอนการตรวจประเมินแบบอาคารอนุรักษ์
00163 จัดซื้อจัดจ้าง รวมหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง Update ล่าสุด (ดอกเบี้ย 5%)
00164 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง
00165 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน
00166 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00167 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล ขนาดอัตราการผลิต 7 และ10 ลบ.ม./ชม
00168 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง
00169 จัดซื้อจัดจ้าง VDO หลักการคิดค่าวัสดุก่อสร้าง
00170 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการใช้ค่าวัสดุก่อสร้าง (จังหวัดส่วนภูมิภาค)
00171 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานทางระบายน้ำ
00172 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 12 เมตร
00173 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เตรียมบ้านสู้ภัย คู่มือประจำบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย
00174 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00175 วิศวกรรมไฟฟ้า มาตรฐานในการตรวจสอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า
00176 สถาปัตยกรรม วิธีคำนวณวัสดุ งานผนังเบา
00177 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาพักคอย รูปแบบไทยร่วมสมัย ขนาดกลาง SIZE M
00178 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00179 สถาปัตยกรรม แบบปรับปรุงหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อ COVID-19
00180 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00181 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อนุญาตให้ทำทางเชื่อมทางหลวง ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็น
00182 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เจ้าของอาคารเดิมไม่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ... ผู้ครอบครองอาคารคนใหม่ไม่พ้นผิด
00183 จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมีเวลาทำงานกี่วัน ในแต่ละโครงการก่อสร้าง
00184 จัดซื้อจัดจ้าง การเปิดเผยราคากลางงานจ้างก่อสร้าง มี 2 กรณี
00185 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง คลังน้ำมันขนาดใหญ่
00186 วิศวกรรมโยธา แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
00187 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ต้องประชุมทุกสัปดาห์
00188 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 1
00189 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง ป้อมยามขนาดเล็ก
00190 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารสำนักงานขนาดย่อย
00191 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 9 เมตร
00192 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานเสาเข็ม
00193 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565
00194 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
00195 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2565
00196 วิศวกรรมโยธา VDO ตัวอย่างการคิดค่างานหินคลุกบดอัดแน่น ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00197 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening)
00198 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
00199 จัดซื้อจัดจ้าง การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
00200 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กําหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2565
00201 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาจ้างก่อสร้างและเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาทั้งหมด
00202 จัดซื้อจัดจ้าง ความหมายงานก่อสร้าง
00203 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างของฝ่ายหน่วยงานรัฐผู้ว่าจ้าง
00204 จัดซื้อจัดจ้าง ผังปฏิบัติการราคากลางงานก่อสร้าง
00205 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญา ต้องเป็น สัญญา
00206 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำแนะนำการก่อสร้างระบบเคเบิลใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร
00207 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
00208 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน สำหรับประเทศไทย
00209 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม การคิดราคากลาง งานซ่อมแซมต่อเติมอาคารบังคับน้ำ (หลักเกณฑ์งานชลประทาน)
00210 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
00211 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
00212 วิศวกรรมโยธา คู่มือการรับตัวอย่างงานคอนกรีตและวัสดุก่อสร้าง
00213 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00214 องค์ความรู้ E-BOOK RTNA Library (เอกสารอ้างอิงกองทัพเรือ)
00215 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือดูแลความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง
00216 จัดซื้อจัดจ้าง ส่งงาน 29 มิถุนายน 2565 จำเป็นต้องแก้ค่าปรับที่เคยกำหนดเป็น ร้อยละ 0
00217 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร
00218 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
00219 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล GROUNDWATER WELL HANDBOOK
00220 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00221 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00222 สถาปัตยกรรม บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (จำนวน 1 หลัง)ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
00223 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างและค่าใช้อื่นในค่างานต้นทุนต้องไม่รวม VAT
00224 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาต่อหน่วยงานหินคลุกบดอัดแน่น
00225 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการราคาต่อหน่วยงานผิวทางคอนกรีต ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00226 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด
00227 สถาปัตยกรรม แบบศาสนสถาน โบสถ์คริสต์ขนาดใหญ่
00228 วิศวกรรมโยธา ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.)
00229 จัดซื้อจัดจ้าง ว645 แก้ไข ว693 วันสิ้นสุดระยะเวลาช่วยเหลือผู้รับจ้าง ด้วยมาตรการค่าปรับร้อยละ 0
00230 จัดซื้อจัดจ้าง สถานที่ก่อสร้างห่างจากศาลากลางจังหวัด เกิน 80 กม. ไม่ต้องเปิดราคาวัสดุก่อสร้างพาณิชย์
00231 สถาปัตยกรรม การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
00232 วิศวกรรมโยธา การจัดการก่อสร้างงานทำนบดิน (งานดำเนินการเอง) โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00233 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย
00234 วิศวกรรมโยธา กำลังอัดของคอนกรีต Cement and Applications โดย SCG
00235 จัดซื้อจัดจ้าง โรงเรียน ทาสีอาคารเรียนใหม่ เป็นงานจ้างเหมาก่อสร้าง
00236 จัดซื้อจัดจ้าง ว645 แก้ไข ว693 สิ้นสุดมาตรการค่าปรับร้อยละ 0 วันที่ 30 มิถุนายน 2565
00237 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน-ปฏิบัติการ-อาวุโส-ชำนาญการ
00238 จัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่มประกันผลงานก่อสร้าง นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจรับฯ รับมอบงานจ้าง
00239 วิศวกรรมโยธา คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00240 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
00241 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน
00242 วิศวกรรมโยธา งานถมดินบดอัดแน่น งานขุดดิน การระเบิดหิน และการขนย้ายวัสดุ กรณีงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ
00243 จัดซื้อจัดจ้าง ความสัมพันธ์ของหน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
00244 วิศวกรรมโยธา คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
00245 จัดซื้อจัดจ้าง องค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างมี 4 หลักเกณฑ์
00246 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้างและจัดจ้างก่อสร้าง
00247 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนวทางการออกแบบและการก่อสร้างถนนเลียบคันคลอง
00248 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00249 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
00250 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
00251 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ของผู้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามระเบียบข้อ 21 วรรคสาม
00252 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
00253 จัดซื้อจัดจ้าง ทำไมงานก่อสร้างถนนสาธารณะ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องเป็นวิศวกร
00254 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือนพฤษภาคม 2565
00255 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางผิด พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ต้องร่วมรับผิดหรือไม่ อย่างไร
00256 สถาปัตยกรรม แบบอาคารหมวดทางหลวงชนบท
00257 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จ้างออกแบบครั้งเดียว สร้างหลายโครงการได้หรือไม่ ทำอย่างไร
00258 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ป.ป.ช. มีอำนาจเข้าตรวจสอบงานก่อสร้างระหว่างการบริหารสัญญา
00259 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เกณฑ์การออกแบบด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
00260 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
00261 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
00262 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีคาร์บอนเนชั่น
00263 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00264 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00265 สถาปัตยกรรม วิชาชีพสถาปนิก วิชาชีพวิศวกร กับการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
00266 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา โดย กรมชลประทาน
00267 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00268 สถาปัตยกรรม การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนทุกวัย
00269 จัดซื้อจัดจ้าง การนับอายุราคากลางงานก่อสร้าง
00270 จัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณส่วนต่าง 15% ระหว่างราคากลางกับราคาผู้เสนอราคา และ การแจ้ง สตง.
00271 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พื้นที่ อบต. กับการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ไม่เกิน 150 ตารางเมตร
00272 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ผลทดสอบวัสดุก่อสร้าง ไม่ต้องเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติ
00273 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ว452 ใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เรื่องต้องทำ อย่าหลอกตัวเอง
00274 จัดซื้อจัดจ้าง การคิด Factor F ป้ายโครงการก่อสร้าง
00275 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความกว้างถนนน้อยกว่าสัญญากำหนด กรรมการตรวจรับทำอย่างไร
00276 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน นายกฯ ไม่ยกเลิกสัญญา กรรมการตรวจรับ ทำอย่างไรดี
00277 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00278 วิศวกรรมโยธา มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope)
00279 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00280 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00281 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มเอกสาร การควบคุมและตรวจสอบอาคาร สำหรับติดต่อราชการ
00282 จัดซื้อจัดจ้าง ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 สำหรับหน่วยงานของรัฐ
00283 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00284 จัดซื้อจัดจ้าง สัญญาต้องเป็นสัญญา ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ควบคุมงานจ้างให้เป็นไปตามสัญญาและหลักวิชาช่าง
00285 วิศวกรรมโยธา หน่วยงานดิน ในงานก่อสร้าง ทาง และ ชลประทาน
00286 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ช่วยช่างโยธา ของ อปท. ตั้งเป็นผู้ควบคุมงานได้
00287 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ติดตั้งกันสาดบังแดดหน้าบ้าน แต่กีดขวางการจราจร
00288 วิศวกรรมโยธา Video ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนเเละความปลอดภัยของเขื่อน
00289 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00290 วิศวกรรมไฟฟ้า กฎกระทรวงแผ่นดินไหว 64
00291 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00292 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาพักคอย รูปแบบไทยร่วมสมัย ขนาดกลาง SIZE M
00293 วิศวกรรมโยธา การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ
00294 วิศวกรรมโยธา มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก)
00295 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างผิวทางคอนกรีต รูปร่างแผงคอนกรีตแตกต่างกันส่งผลต่อราคา
00296 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับเมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00297 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อยู่อาศัยรวม
00298 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
00299 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00300 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
00301 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
00302 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
00303 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00304 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
00305 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ COVID-19 กับ งานก่อสร้าง แนวทางการบริหารงานก่อสร้าง ในสถานการณ์ระบาด COVID-19
00306 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
00307 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00308 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนะนำการจัดทำทางจักรยาน
00309 สถาปัตยกรรม เตรียมบ้านสู้ภัย คู่มือประจำบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันอุบัติภัย
00310 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
00311 วิศวกรรมโยธา การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย CPAC
00312 วิศวกรรมโยธา Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00313 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับถนนที่เปิดให้บริการแล้ว
00314 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00315 วิศวกรรมโยธา แนวทางการสำรวจและออกแบบงาน Hot In-Place Recycling
00316 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00317 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00318 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครองที่น่าสนใจ เล่ม 13
00319 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต โดย กรมทางหลวง
00320 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
00321 วิศวกรรมโยธา แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
00322 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ความรู้เบื้องต้นสำหรับการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน
00323 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
00324 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมบทความเรื่องเล่าจากคดีปกครอง ปฏิบัติราชการอย่างไร ให้ปลอดภัย
00325 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
00326 จัดซื้อจัดจ้าง เริ่มทำงานก่อนสัญญา พัสดุไม่แจ้งผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างอยากทำงานในวันหยุด
00327 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่เข้าทำงาน ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างผิดไหม
00328 จัดซื้อจัดจ้าง วันเริ่มทำงานตามสัญญา ตามสัญญาจ้างก่อสร้างข้อ 7 ควรกำหนดอย่างไร
00329 วิศวกรรมโยธา การค้นหาราคาวัสดุก่อสร้าง 4 รายการจากฐานข้อมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง
00330 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เว็บไซต์ตรวจสอบ สถานะสมาชิกและใบอนุญาตวิศวกร โดย สภาวิศวกร
00331 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
00332 จัดซื้อจัดจ้าง ทำไมช่าง อปท.ต้องตรวจ หน่วยแรงอัดคอนกรีตในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ไม่เกิน 65 KSC
00333 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร กำหนดให้ใช้กำลังอัดคอนกรีตเพื่อคำนวณออกแบบโครงสร้าง (fc)ไม่เกิน 65 ksc
00334 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
00335 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
00336 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มีนาคม 2565
00337 วิศวกรรมโยธา แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
00338 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 1
00339 วิศวกรรมโยธา อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็ก โดยสมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
00340 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1271-62 มาตรฐานการทดสอบลวดเหล็กเคลือบสังกะสี
00341 เรื่องน่ารู้ แผนที่ทางหลวง 4 ภาค ไฟล์ PDF โดยกรมทางหลวง
00342 องค์ความรู้ เอกสารบรรยาย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
00343 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการสำรวจและทำแผนที่
00344 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
00345 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน
00346 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือระบบประกันคุณภาพด้านสำรวจและออกแบบ ของกรมทางหลวงชนบท
00347 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการสำรวจและทำแผนที่
00348 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบ และวางผังชุมชน
00349 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00350 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00351 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
00352 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00353 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงาน ควบคุมงานไม่เป็นไปตามสัญญา ก่อสร้างถนนไม่เป็นไปตามแบบ
00354 สถาปัตยกรรม แบบแปลนโรงแปรรูปสัตว์สุกร กำลังการผลิต 240 ตัวต่อวัน(ไม่มีส่วนห้องเย็น)
00355 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติราชการของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
00356 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แผนปฏิบัติราชการของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
00357 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
00358 วิศวกรรมโยธา รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา
00359 วิศวกรรมโยธา การใช้โครงสร้างระบบอาคารสำเร็จรูปแบบประสาน
00360 วิศวกรรมโยธา มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00361 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ
00362 วิศวกรรมโยธา คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน
00363 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection 2
00364 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน
00365 วิศวกรรมโยธา โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบการก่อสร้างชิ้นส่วนสำเร็จรูป
00366 สถาปัตยกรรม แบบ 3D หอพระพุทธรูป ไฟล์ SketchUp โดย Chutchai Khoungtip
00367 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
00368 วิศวกรรมโยธา ขั้นตอนการขุดบ่อกักเก็บน้ำด้วยการทำซอยซีเมนต์
00369 จัดซื้อจัดจ้าง ทั้งผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ต่างต้องให้ความสำคัญกับ ว452
00370 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีงานก่อสร้าง เข้ากฎหมายวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกร ผู้รับจ้างออกแบบต้องมีใบอนุญาต
00371 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล ตามโครงการพระราชดำริ ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร/วัน
00372 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารและการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
00373 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)
00374 วิศวกรรมโยธา การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน
00375 วิศวกรรมโยธา การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete)
00376 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วลวดหนาม โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00377 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00378 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง คลังน้ำมันขนาดใหญ่
00379 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว452 เรื่องต้องทำ ผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง อย่าละเลย
00380 จัดซื้อจัดจ้าง VDO แนวทางการจ้างออกแบบ
00381 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
00382 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2565
00383 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา
00384 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน
00385 สถาปัตยกรรม แบบอาคารหมวดทางหลวงชนบท
00386 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
00387 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00388 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00389 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete)
00390 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00391 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
00392 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2565
00393 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
00394 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00395 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete)
00396 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00397 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สร้างรั้วบนพื้นที่รอยต่อระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ
00398 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การเปิดเผยราคากลางงานจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง
00399 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์
00400 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเกณฑ์กำหนดการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
00401 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00402 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00403 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
00404 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบกําลังอัดแท่งคอนกรีต
00405 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงาน บำรุงรักษาทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00406 ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า ปรับปรุง 21 ก.พ. 65
00407 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
00408 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00409 องค์ความรู้ หมอบ้าน คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
00410 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 2565
00411 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00412 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง
00413 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00414 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบและประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น โดยกรมทางหลวงชนบท
00415 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สูตรค่า K ต้องกำหนดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือไม่ และ ควรให้ใครกำหนด
00416 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (เล่ม 3)
00417 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านที่ดี โดยสำนักบริหารจัดการน้ำ
00418 วิศวกรรมโยธา มทช.246-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีตปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
00419 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2565
00420 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
00421 องค์ความรู้ ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00422 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
00423 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบก่อสร้างหอถังสูงโรงสูบน้ำ ระบบกรองน้ำ
00424 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง
00425 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มกราคม 2565
00426 สถาปัตยกรรม แบบรั้วสแตนเลส มีกำแพงกันดิน
00427 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00428 องค์ความรู้ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
00429 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
00430 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เฉลยคำถาม เรื่องราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
00431 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานทดลอง งานดินและวัสดุมวลรวม
00432 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบาย ว78 โดยกรมบัญชีกลาง
00433 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง
00434 วิศวกรรมโยธา การควบคุมคุณภาพงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
00435 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ลบ.ม
00436 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00437 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเสริมเหล็ก โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
00438 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า เกิดค่าปรับ ค่าจ้างควบคุมงาน เป็นความรับผิดชอบของใคร
00439 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
00440 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับการเกษตร
00441 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
00442 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายแสดงผังแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00443 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00444 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00445 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
00446 จัดซื้อจัดจ้าง ว78 ยกเลิก ว845
00447 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด
00448 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิชาชีพ
00449 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานซ่อมบำรุงสะพาน(สำหรับสะพานในสายทางโครงข่ายทางหลวงชนบท)
00450 องค์ความรู้ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00451 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารโรงจอดรถ ค.ส.ล. โรงพยาบาลศรีนคร
00452 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีต 28 วัน บ่มผิวทางคอนกรีตหรือบ่มแท่งคอนกรีตตัวอย่างเพื่อทดสอบหากำลังอัด
00453 จัดซื้อจัดจ้าง ราคามาตรฐานป้ายจราจร กันยายน 2564 กรมทางหลวงชนบท
00454 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563
00455 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00456 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานชุดอุปกรณ์ปิดปากบ่อน้ำบาดาล well head set
00457 หลักสูตรเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก นิทรรศการนักเรียนช่างคิดประดิษฐ์เองได้ ประจำปี งป.2565
00458 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานตัวอักษร ตัวเลข และป้ายจราจร
00459 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 12 เมตร
00460 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ขั้นตอนการขุดบ่อกักเก็บน้ำด้วยการทำซอยซีเมนต์
00461 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารแพทย์แผนไทย
00462 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
00463 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วอิฐ Block ชนิดมีลวดหนามเสริมด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00464 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
00465 วิศวกรรมโยธา มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00466 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น
00467 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
00468 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงเลี้ยง-โรงครัว ขนาด 40 คน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00469 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Manual of Precast Home Construction)
00470 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลางไม่ถูกต้อง และ งานก่อสร้างไม่ต้องทำ TOR
00471 สถาปัตยกรรม แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
00472 วิศวกรรมโยธา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00473 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
00474 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง
00475 องค์ความรู้ รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ
00476 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
00477 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานอ่างเก็บน้ำชุมชน
00478 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
00479 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคาร สามารถประชุมออนไลน์ตาม ว279 ได้หรือไม่
00480 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบชลประทานในแปลงนา
00481 จัดซื้อจัดจ้าง ว 66 แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
00482 วิศวกรรมโยธา การเทคอนกรีตทับหน้า (Overlay Concrete)
00483 สถาปัตยกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00484 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
00485 จัดซื้อจัดจ้าง ว452 การทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา กับราคากลางงานก่อสร้าง
00486 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน ยย.ทบ บ้านพักอาศัย - ตึกแถวนายสิบ ขนาด 10ครอบครัว
00487 วิศวกรรมโยธา มทช.241-2553 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
00488 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง
00489 วิศวกรรมโยธา คู่มือการใช้แบบมาตรฐานท่อลอดถนน
00490 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
00491 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
00492 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำแยกชาย-หญิง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง
00493 วิศวกรรมโยธา มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดทับ
00494 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน ธันวาคม 2564
00495 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อาคารเก็บสินค้า คลังสินค้า
00496 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ 2564
00497 องค์ความรู้ คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
00498 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
00499 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00500 องค์ความรู้ คู่มือการบริหารการระบายน้ำลุ่มเจ้าพระยา
00501 วิศวกรรมโยธา การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) โดย CPAC
00502 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างและบำรุงรักษาระบบเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00503 องค์ความรู้ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00504 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำ ไฟล์ PDF พร้อม แบบ 3D (Sketchup) โดย สมพงษ์ บัวภา ศรีบุญฮุง
00505 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน
00506 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย กรมชลประทาน
00507 องค์ความรู้ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00508 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำ ไฟล์ PDF พร้อม แบบ 3D (Sketchup) โดย สมพงษ์ บัวภา ศรีบุญฮุง
00509 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.1 ขนาดไม่เกิน 50 คน
00510 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต โดย กรมชลประทาน
00511 จัดซื้อจัดจ้าง แบบเปิดเผยราคากลาง บก.01 ใช้ฉบับที่เป็นปัจจุบัน และใส่ข้อมูลให้ถูกต้อง
00512 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต
00513 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1301/1302-61 มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
00514 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1281-63 ถึง มยผ. 1288-63 ชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี
00515 จัดซื้อจัดจ้าง รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
00516 จัดซื้อจัดจ้าง ย่อคําวินิจฉัย เทศบาลก่อสร้างอาคารสํานักงานในพื้นที่ของทางราชการก่อนได้รับอนุญาต
00517 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือวิศวกรรมการออกแบบและก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูงข้ามแม่น้ำหรือถนน
00518 เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์ สำหรับการเกษตร
00519 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2564
00520 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานการก่อสร้างระบบกระจายน้ำบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 20 ลบ.ม
00521 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดและคุณลักษณะทางวิศวกรรม งานหินทิ้ง หินก่อ หินเรียง หินเรียงยาแนว
00522 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจเพื่อการก่อสร้างแหล่งน้ำ
00523 จัดซื้อจัดจ้าง แก้สัญญาให้ค่าปรับเป็น ร้อยละ 0 แต่ถ้าผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน ก็ยังบอกเลิกสัญญาได้
00524 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการใช้ SketchUp BIM สร้าง Model และ คิดราคางานก่อสร้าง
00525 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการใช้แผนที่น้ำบาดาล ฉบับประชาชน โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00526 จัดซื้อจัดจ้าง ทำราคากลางงานก่อสร้างต้องใช้ค่าแรงงานให้ถูกต้องตามหลักการราคากลางงานก่อสร้าง
00527 จัดซื้อจัดจ้าง งานขุดดินฐานรากและถมคืน ใช้ปริมาณตอนขุดเท่านั้น ไม่เอาการถมคืนมาคิดราคา ถ้าเอามาคิด ผิดครับ
00528 วิศวกรรมโยธา คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
00529 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00530 วิศวกรรมโยธา เอกสารความรู้ เรื่องการปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้าง CURB
00531 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00532 สถาปัตยกรรม คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
00533 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
00534 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00535 จัดซื้อจัดจ้าง สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
00536 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
00537 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
00538 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00539 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
00540 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00541 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00542 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2564
00543 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารสถานบริการสุขภาพและสภาพแวดล้อม
00544 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง โดย กรมทางหลวง
00545 วิศวกรรมโยธา มยผ.1917-62 มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
00546 วิศวกรรมโยธา คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก
00547 วิศวกรรมโยธา เทคนิคพิเศษในการเทคอนกรีต เพื่อการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน
00548 วิศวกรรมโยธา เอกสารความรู้ เรื่องการปูผิวแบบเว้นร่องระบายน้ำข้าง CURB
00549 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00550 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง , โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
00551 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
00552 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00553 จัดซื้อจัดจ้าง สิทธิเรียกร้องของหน่วยงานทางปกครอง กรณีเอกชนผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา
00554 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
00555 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
00556 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือออกแบบโครงการระบบประปาน้ำผิวดิน ขนาดอัตรากำลังผลิต 200 ลบ.ม.-ชม.
00557 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
00558 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Modified Covered Lagoon
00559 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น
00560 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๗ นโยบายและมาตรการในการป้องกันอุบัติภัย ของกองทัพเรือ
00561 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๔ คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิง ของหน่วยต่างๆและระเบยบที่เกี่ยวข้อง
00562 องค์ความรู้ อทร. ๙๒๐๖ หลักเกณฑ์การกําหนดเครองมื่อดับเพลิง ขั้นตนของ ทร.
00563 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง คลังน้ำมันขนาดใหญ่
00564 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างด่านเก็บค่าบริการ
00565 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายในอาคาร
00566 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือแนวทางการออกแบบการส่องสว่างภายนอกอาคาร
00567 ประชาสัมพันธ์ คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00568 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือ รวมกฎหมายปกครอง ฉบับใช้สอบ แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.2563
00569 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รายการประกอบแบบ งานปรับปรุงท่าเรืออเนกประสงค์คลองวาฬ โดย กองวิศวกรรม กรมเจ้าท่า
00570 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาที่พักสำหรับประชาชนที่ติดต่อราชการ พร้อมติดตั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์
00571 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
00572 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง
00573 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
00574 วิศวกรรมโยธา คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะ และงานบำรุงรักษาทางหลวงแผ่นดิน
00575 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
00576 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
00577 สถาปัตยกรรม แบบอาคาร รพ.สต. ขนาดเล็ก 420 ตร.ม.
00578 สถาปัตยกรรม แบบโรงจอดรถ ไฟล์ CAD
00579 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
00580 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
00581 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00582 สถาปัตยกรรม แบบอาคารโรงฝึกงานปฏิบัติงานช่าง 400 ตรม (แบบต่อเนื่อง) ไฟล์ CAD
00583 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างรายการคำนวณการวิเคราะห์หน่วยแรงที่กระทำต่อสะพาน
00584 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฎิบัติงานการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)
00585 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานของหมวดทางหลวง เรื่องการควบคุมดูแลรักษาทางหลวง พ.ศ.2535
00586 องค์ความรู้ คู่มือการบารุงรักษา โครงสร้างทางรถไฟ โดย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
00587 สถาปัตยกรรม บ้านเพื่อผู้สูงอายุ เตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย
00588 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
00589 จัดซื้อจัดจ้าง VDO หนังสือ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรง สพฐ. ปี 2565
00590 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการเติมน้ำใต้ดินของประเทศไทย
00591 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00592 จัดซื้อจัดจ้าง ว2687 การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
00593 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการขยายเวลาและคิดค่างานเพิ่มจากการก่อสร้างฐานรากอาคาร
00594 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อรับมือภัยพิบัติ รู้ไว้ ได้ประโยชน์
00595 สถาปัตยกรรม แบบแปลนและประมาณการก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดเล็ก
00596 วิศวกรรมโยธา คู่มือ สำรวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน
00597 วิศวกรรมโยธา ตารางเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน และเข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน ตามมาตรฐาน มอก.
00598 วิศวกรรมโยธา มทช.102-2545 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง
00599 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างบิดพลิ้วประวิงเวลา ไม่ยอมเข้ามาทำการซ่อมแซมงานตามสัญญาจ้าง
00600 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
00601 องค์ความรู้ VDO สาธิตการหาปริมาตรกองหินกองทราย ด้วยกล้องที่มี Lidar Senser
00602 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อแนะนำการเดินสายและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจ
00603 สถาปัตยกรรม รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2565
00604 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารและราคามาตรฐาน ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารเรียน
00605 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียนและอาคารประกอบมาตรฐาน จัดตั้งงบประมาณปี 2565
00606 วิศวกรรมโยธา มอก. 15 เล่ม 1-2555 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ
00607 สถาปัตยกรรม คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00608 เรื่องน่ารู้ คู่มือ รู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว
00609 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการสำรวจออกแบบ ระบบประปาหมู่บ้าน โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ
00610 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00611 สถาปัตยกรรม แบบหอถังประปา กรมโยธาธิการ (มาตรฐาน ข) ไฟล์ SketchUp โดย ช่างน้อย เมืองเลย
00612 สถาปัตยกรรม แบบอาคาร สถานีอนามัย โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
00613 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
00614 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2565
00615 จัดซื้อจัดจ้าง รวมหนังสือหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง Update ล่าสุด (ดอกเบี้ย 5%)
00616 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่ส่งรายงานประจำสัปดาห์ถือว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที
00617 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท ตลาด
00618 โปรแกรม ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00619 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ จังหวัดปัตตานี เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมา
00620 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ อบจ.สมุทรสงคราม เรื่องแนวทางปฏิบัติการโอนกรรมสิทธิ์ให้วัด
00621 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต
00622 วิศวกรรมโยธา คู่มือแขวงการทาง โดย กรมทางหลวง
00623 วิศวกรรมโยธา มารู้จักท่อในงานก่อสร้าง(ท่อเหล็ก)
00624 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน โดย กรมทางหลวง
00625 วิศวกรรมโยธา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00626 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินคุณภาพทางหลวงท้องถิ่นด้วยหลักคุณภาพ 4s โดยใช้สายตา
00627 เรื่องน่ารู้ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
00628 จัดซื้อจัดจ้าง อปท. กับการทำแบบแปลน ในการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น
00629 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานขาดช่างคุมงาน ให้ผู้รับจ้างหามาให้ได้ไหม
00630 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 2
00631 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา กำแพงกั้นดิน รั้ว B, ประตูเหล็ก และป้ายสำนักงาน
00632 จัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานตอนทำราคากลาง แตกต่างจากปริมาณงานตอนทำข้อบัญญัติ
00633 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเผยแพร่แนวทางการตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน
00634 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ 2 ชั้น 6 ห้อง
00635 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน ทางเข้า-ออก ทางหลวง
00636 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00637 วิศวกรรมโยธา VDO การซ่อมผิวถนนราดยาง แบบ Skin Patch โดยกรมทางหลวงชนบท
00638 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
00639 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานฝายสันมน
00640 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท สถานศึกษา
00641 วิศวกรรมโยธา รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท งานทางและงานสะพาน
00642 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการสำรวจวางหมุดหลักฐาน
00643 ประชาสัมพันธ์ ปทานุกรมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ในกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
00644 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 ขนาด 81-100 คน
00645 องค์ความรู้ กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00646 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00647 โปรแกรม กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00648 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00649 จัดซื้อจัดจ้าง การขอให้พิจารณาตีความเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง กรณีการจ้างช่วง
00650 จัดซื้อจัดจ้าง รู้ รอบรั้ว บัญชีกลาง EP.13 เจาะลึก แนวปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุฯ (ว 845)
00651 โปรแกรม VIDEO การทำภาพที่นำเข้ามาใน SketchUp ให้คมชัด
00652 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ VDO ความหมายงานก่อสร้าง กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายวิชาชีพ
00653 วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
00654 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน ฉบับที่3
00655 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00656 สถาปัตยกรรม ห้องน้ำ-ห้องครัว กับวัสดุและงานระบบ
00657 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ จ.สงขลา เรื่องการพิจารณาผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
00658 สถาปัตยกรรม แบบโรงจอดรถ ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา โดย กรมประมง
00659 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางผิด ทำไมหัวหน้าหน่วยงานของรัฐต้องผิดด้วยทุกครั้ง
00660 จัดซื้อจัดจ้าง สืบราคาวัสดุก่อสร้างมา มีอายุกี่วัน และ เวลาในการทำราคากลางกำหนดอย่างไร
00661 สถาปัตยกรรม ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น
00662 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง หอพักน้ำ-ส่งน้ำ ขนาด 5 ลบ.ม
00663 สถาปัตยกรรม Building Details โดยสำนักสถาปัตยกรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง
00664 จัดซื้อจัดจ้าง ว 973 แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 109
00665 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือคลองระบายน้ำ
00666 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ 2564
00667 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกรูปแบบและขนาดระบบประปาหมู่บ้าน
00668 องค์ความรู้ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
00669 จัดซื้อจัดจ้าง ว 2208 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์
00670 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อนุญาตให้ทำทางเชื่อมทางหลวง ดุลพินิจตามความเหมาะสมและจำเป็น
00671 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รายการประกอบแบบก่อสร้างสำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง
00672 วิศวกรรมโยธา คู่มือขั้นตอนการก่อสร้างพื้น ระบบ PCC POST-TENSION
00673 เรื่องน่ารู้ VDO การใช้งานเว็บไซต์ค้นหาโฉนดที่ดินของกรมที่ดิน โดยละเอียด
00674 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง
00675 เรื่องน่ารู้ Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
00676 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications โดย SCG
00677 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล GROUNDWATER WELL HANDBOOK
00678 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ ?โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
00679 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00680 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง วงเงินตั้งแต่ 5 ล้าน จะส่งเสริม SMEs ตาม ว845
00681 วิศวกรรมโยธา มทช.(ท)501.15-2563 มาตรฐานวิธีการทดสอบหาปริมาณการแตกหักของวัสดุมวลรวมเมื่อถูกบดทับ
00682 tip&trick เลือกคอนกรีตแบบไหน สร้างบ้านดี
00683 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00684 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบ ระบบประปาภูเขา
00685 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564
00686 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดประเภท ชนิด และขนาดของโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
00687 tip&trick เทคนิคงานฉาบ Cement and Applications โดย SCG
00688 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ความรู้เรื่องของน้ำบาดาล THE STORY OF ROUNDWATER โดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00689 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือติดตามงานภาคสนามงานก่อสร้าง โดย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
00690 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00691 องค์ความรู้ แผนที่รายจังหวัด เส้นชั้นความสูง (Contour Map) 77 จังหวัด โดย มิตรเอิร์ธ - mitrearth
00692 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางแก้ปัญญาขาดแคลนบุคลากรวิชาชีพในการออกแบบของหน่วยงาน อปท.
00693 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00694 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์
00695 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย ผิวทางคอนกรีต?. คิดแบบงานทาง
00696 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete (AC)
00697 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาต่อหน่วย งานพื้นทางหินคลุก
00698 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564
00699 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น
00700 โปรแกรม VDO เส้น ใน SketchUp การกำหนดความยาวเส้น การยืดเส้น การแบ่งเส้น
00701 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้าง กับ TOR ใน ว845
00702 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงาน ไม่ต้องเป็นช่างได้ไหม
00703 สถาปัตยกรรม แบบต่อเติมอาคารเก็บเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยเหลี่ยผู้ประสบภัย
00704 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00705 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้งระบบสายดิน
00706 สถาปัตยกรรม บ้านอยู่เย็น แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
00707 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ปทานุกรมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ-ไทย ในกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
00708 สถาปัตยกรรม เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
00709 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการเจาะน้ำบาดาล โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
00710 วิศวกรรมโยธา คู่มืองานเขื่อนดินขนาดเล็ก และฝาย โดยสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน
00711 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เต่าคู่) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00712 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มเอกสาร คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00713 โปรแกรม การขยายโฉนดให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ด้วย SketchUp
00714 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐาน
00715 วิศวกรรมโยธา VDO ใช้ SketchUp สร้าง Model ถนน และคิดราคา
00716 จัดซื้อจัดจ้าง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ราคากลาง 35 ข้อ
00717 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน สะพาน ท่อ ถนนสำหรับน้ำล้นผ่านแบบ กสช.-3/2526
00718 สถาปัตยกรรม แบบแปลนมาตรฐานอาคารเรียน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
00719 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมรายงานผลการก่อสร้าง (เวอร์ชั่นปรับปรุง) โดย ช่างอ่าง
00720 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบมาตรฐาน
00721 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561
00722 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
00723 วิศวกรรมโยธา ตาราง หน้าตัดเหล็กรูปพรรณ และคุณสมบัติของหน้าตัดเหล็ก โดย ดร.มงคล จิรวัชรเดช
00724 จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารการสอน เรื่อง การควบคุมงานก่อสร้าง โดย วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
00725 จัดซื้อจัดจ้าง โปแกรม ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน โดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
00726 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรม ค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
00727 วิศวกรรมโยธา โปรแกรม ขุดลอกคลอง
00728 วิศวกรรมโยธา การทดสอบแรงยึดเหนี่ยวของคอนกรีตต่อเหล็ก (Bond Strength) โดย CPAC
00729 วิศวกรรมโยธา มทช.231-2564 มาตรฐานงานผิวจราจรแบบคอนกรีต (Concrete Pavement)
00730 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ก่อนน้ำมาให้เตรียมพร้อม
00731 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ขั้นตอนและมาตรฐานการก่อสร้างการ ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารชลประทาน
00732 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเกณฑ์กำหนดการออกแบบ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
00733 วิศวกรรมโยธา คู่มือขั้นตอนการก่อสร้างพื้น ระบบ PCC POST-TENSION
00734 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.
00735 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00736 วิศวกรรมโยธา คู่มือการพิสูจน์ทราบที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท
00737 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือชุดความรู้ (คดีตัวอย่าง) ป้องกันความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
00738 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มผย.1101-64 ถึง มยผ.1106-64
00739 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 12
00740 สถาปัตยกรรม บ้านหารสอง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
00741 สถาปัตยกรรม แบบโกดังเก็บผลิตภัณฑ์นม สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง
00742 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เอกสารแนะแนวการต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน
00743 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ต้องแก้ไขผนังอาคารเพราะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร
00744 วิศวกรรมโยธา แบบอาคารห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว
00745 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ ?โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
00746 วิศวกรรมโยธา ตรวจสอบอาคารเพื่อใช้งานอย่างปลอดภัย
00747 สถาปัตยกรรม โครงการพัฒนาปรับปรุงแบบก่อสร้างอาคารสถานบริการสุขภาพตามแนวทางเกณฑ์อาคารเขียว
00748 สถาปัตยกรรม การออกแบบอาคารที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม
00749 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวง กําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2564
00750 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00751 วิศวกรรมโยธา ประสบการณ์งานก่อสร้างเสาเข็มเจาะและโครงสร้างใต้ดินในประเทศไทย
00752 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับอำนวยการต้น- ชำนาญการพิเศษ
00753 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน-ปฏิบัติการ-อาวุโส-ชำนาญการ
00754 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการระดับปฏิบัติงาน (บ้านแฝด)
00755 จัดซื้อจัดจ้าง ว 693 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019
00756 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กรกฎาคม 2564
00757 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมและบำรุงสะพาน (Bridge Repair and Maintenance Manual)
00758 วิศวกรรมโยธา คู่มือการตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินกำลังรับน้ำหนักของสะพาน
00759 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน
00760 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
00761 วิศวกรรมโยธา การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือควบคุมการบดอัดดินอัจฉริยะ
00762 จัดซื้อจัดจ้าง คลิปวิดีโอเรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
00763 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
00764 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00765 สื่อสารและสารสนเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการบริหารงานซ่อมบำรุงทาง
00766 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
00767 สถาปัตยกรรม ปรัชญาและหลักการประมวลข้อบังคับการออกแบบอาคารตามสมรรถนะ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
00768 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load Test
00769 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือแนวทาง การตัดแต่งต้นไม้ในเขตทางหลวง
00770 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับ เมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00771 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบงาน ก่อนการเทคอนกรีตงานฐานราก
00772 วิศวกรรมโยธา คู่มือปรับปรุงกายภาพทางหลวงท้องถิ่นในเขตเมือง
00773 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
00774 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง แบบทรงไทย
00775 วิศวกรรมโยธา การใช้โครงสร้างระบบอาคารสำเร็จรูปแบบประสาน
00776 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ กาชาดคอนเสิร์ต
00777 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ ร่วมกับ สภากาชาดไทย เชิญชมการแสดงดนตรีแนวคลาสสิกแบบออนไลน์ ในงานกาชาดคอนเสิร์ต ครั้งที่ 47
00778 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางตามมาตรา 4 จัดทำโดยกรมบัญชีกลาง
00779 วิศวกรรมโยธา คู่มือแนะนำ การติดตั้งอุปกรณ์กั้นและสิ่งอำนวยความปลอดภัย
00780 วิศวกรรมโยธา คู่มือรายละเอียดรหัสงาน งานพัฒนาทางหลวง งานบำรุงรักษาทาง งานอำนวยความปลอดภัย
00781 วิศวกรรมโยธา ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
00782 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกใช้ท่อ ในงานก่อสร้างและส่งน้ำ
00783 ประชาสัมพันธ์ กองทัพเรือ ขอเชิญชวนข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง พนักงานราชการ และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร
00784 ประชาสัมพันธ์ คู่มือความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างสำหรับผู้คุมงาน
00785 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาก่อสร้างในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง
00786 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือระบบท่อส่งน้ำ โดย ฝ่ายออกแบบ กรมชลประทาน
00787 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
00788 จัดซื้อจัดจ้าง e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แยกตามประเภทข้อหารือ
00789 จัดซื้อจัดจ้าง e-book รวบรวมข้อหารือแนวทางการดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ แยกตามประเภทของหน่วยงาน
00790 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน รูปแบบของกรมทรัพยากรน้ำ
00791 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การแบ่งย่อยงวดงาน หลังการเซ็นสัญญา ตามข้อเสนอของผู้รับจ้างทำได้หรือไม่
00792 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างทำงาน 2 งาน ทิ้งงานเพราะขาดสภาพคล่อง 1 งาน อีก งานยังทำต่อได้จนกว่า
00793 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
00794 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ติดตั้งกันสาดบังแดดหน้าบ้านแต่กีดขวางการจราจร
00795 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จะจ้างก่อสร้างงบเกินห้าแสนบาท ต้องใช้วิธีคัดเลือกก่อน E-bidding ทุกครั้งหรือไม่
00796 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 ข้อบังคับสภาวิศวกร ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร
00797 วิศวกรรมโยธา อัตราการทนไฟโครงสร้างเหล็กทำได้จริงหรือ โดย สมาคมเหล็กโครงสร้างไทย
00798 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ อปท. จากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
00799 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือ คอนกรีต เทคโนโลยี โดย บริษัททีพีไอ คอนกรีต จำกัด
00800 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มิถุนายน 2564
00801 ประชาสัมพันธ์ ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2564
00802 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
00803 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00804 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
00805 วิศวกรรมโยธา ระบบควบคุมคุณภาพวัสดุและงานก่อสร้างทาง (Quality Control System, QCS.)
00806 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบาย ว3867 ลว 6 มิถุนายน 2564 การจัดทำแผนพัฒนากับราคากลาง
00807 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00808 ประชาสัมพันธ์ อยากมีเพื่อนเป็นช่างอยู่ใกล้ตัว คอยให้คำปรึกษาตลอด 24 ชม. โดยเทคโนโลยี AI
00809 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป (Manual of Precast Home Construction)
00810 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้าง E-bidding ได้ผู้ชนะเป็น SMEs ต้องยกเลิกไป คัดเลือกก่อนหรือไม่
00811 สถาปัตยกรรม ภาคีสถาปนิกพิเศษ สมัครสมาชิกประเภท วิสามัญสมาชิกสำหรับผู้ที่มีคุณวุฒิที่ไม่ได้รับรอง
00812 วิศวกรรมโยธา รวมแบบมาตรฐานกรมทางหลวงและโครงสร้างสะพานพร้อมคู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน
00813 วิศวกรรมโยธา คู่มือประกอบการใช้แบบมาตรฐาน
00814 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงสร้างสะพาน โดย กรมทางหลวง
00815 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานกรมทางหลวง ฉบับแก้ไข UPDATE กุมภาพันธ์ 2564
00816 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง ตั้งงบประมาณโดยใช้ราคาเบื้องต้นที่คิดตามหลักเกณฑ์ราคากลาง
00817 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ตอบปัญหา สร้างประปา ในพื้นที่ป่าไม้โดยไม่ขออนุญาต ได้หรือไม่
00818 จัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลก่อสร้างทางเท้า ริมถนนซึ่งเป็นถนนเพื่อใช้ในการสัญจรสาธารณะ อยู่ในความหมายและขอบเขตของงานก่อสร้างทาง ต้องใช้หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง และ Factor F งานก่อสร้างทาง
00819 วิศวกรรมโยธา การเทและอัดแน่นคอนกรีตโครงสร้าง เสา-คาน โดย CPAC
00820 วิศวกรรมโยธา รายงานสรุปผู้บริหารโครงการวิจัยก่อสร้างแปลงทดลองแอสฟัสต์คอนกรีตผสมยางพารา
00821 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00822 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานแล้วไม่ผ่าน ถือว่าผู้รับจ้างทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
00823 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างส่งงานแล้วไม่ผ่าน ถือว่าผู้รับจ้างทำงานยังไม่แล้วเสร็จ
00824 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
00825 จัดซื้อจัดจ้าง วิธีลงทะเบียนรับสิทธิ SME เพื่อการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
00826 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ กับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
00827 จัดซื้อจัดจ้าง VDO รับจ้างออกแบบอาคาร ไม่ใช้สถาปนิกได้หรือไม่
00828 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วัสดุก่อสร้าง กรรมการตรวจรับกำหนดให้ผู้รับจ้างเอามาให้เลือก 3 ยี่ห้อ ได้หรือไม่
00829 จัดซื้อจัดจ้าง VDO มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกับ พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ อะไรสำคัญกว่า
00830 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัติงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.
00831 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง
00832 จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามผู้ออกแบบ มาทำงานรับจ้างก่อสร้างงานที่ตัวเองออกแบบ
00833 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00834 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใครบอกว่าเสร็จ ผู้ควบคุมงาน หรือ กรรมการตรวจรับ
00835 จัดซื้อจัดจ้าง VDO บัญชีนวัตกรรม ไม่ใช้ราคาตามบัญชีนวัตกรรมได้ไหม
00836 จัดซื้อจัดจ้าง คนของรัฐ จะไปรับควบคุมงานก่อสร้างให้ผู้รับจ้างก่อสร้างไม่ได้
00837 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การซ่อมรถยนต์ ตาม ว 89 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ภายในประเทศ
00838 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 กับงานจ้างก่อสร้าง แบบสรุป และตอบคำถาม
00839 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 ซื้อคอมพิวเตอร์ และพูดคุยเรื่อง ว89
00840 จัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานในใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาเกิดจากแบบแปลน
00841 จัดซื้อจัดจ้าง VDO พัสดุส่งเสริมการผลิตในประเทศ กับ พัสดุที่ผ่านการรับรองว่าเป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศ (MiT) ต่างกัน
00842 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว89 ส่งเสริม SMEs ส่งเสริมพัสดุผลิตในประเทศ ส่งเสริมผู้ประกอบการสัญชาติไทย
00843 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการกำหนดแบบแปลน ตาม ว89
00844 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
00845 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุฯ มีอำนาจเจาะตรวจความหนาคอนกรีต
00846 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง มี มอก. ระบุยี่ห้อ ไม่น้อยกว่า 3 รายการได้ไหม
00847 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตอบคำถาม ว89 ส่งเสริม SMEs ส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ
00848 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง
00849 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แผ่นพับ เมื่อน้ำท่วมระบบประปา ต้องทำอย่างไร
00850 วิศวกรรมโยธา คู่มือ หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
00851 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างไฟล์ Excel สำหรับตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สำหรับงานก่อสร้าง
00852 จัดซื้อจัดจ้าง ห้ามผู้ออกแบบ มาทำงานรับจ้างก่อสร้างงานที่ตัวเองออกแบบ
00853 สื่อสารและสารสนเทศ กระบวนการสำรวจจัดทำแผนที่ระบบดิจิตอล
00854 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
00855 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)
00856 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำพื้นฐานงานปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน สำหรับทางหลวงท้องถิ่น โดย กรมทางหลวงชนบท
00857 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น โดย กรมทางหลวงชนบท
00858 จัดซื้อจัดจ้าง ว348 การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง
00859 วิศวกรรมโยธา แบบแนะนำงานบำรุงรักษาทางหลวงท้องถิ่น
00860 สถาปัตยกรรม รวมแบบบ้านสวย บ้านชั้นเดียว Set 2 จาก SCG
00861 สถาปัตยกรรม รวมแบบบ้านสวย บ้าน 2 ชั้น จาก SCG
00862 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00863 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการกำหนดราคากลางต้องรับผิดชอบต่อปริมาณงานที่ผิดพลาด
00864 จัดซื้อจัดจ้าง คำนวณยอดส่งเสริม SMEs ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 อย่างไร ตาม ว89
00865 จัดซื้อจัดจ้าง E-Bidding ผู้ประกอบการ SMEs มีสิทธิ์ได้แต้มต่อราคา 10% ได้ทั่วไทย
00866 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความหมายอาคารสาธารณะ ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
00867 ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดสอบ หมายเลขสอบ และรายละเอียดการสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน สายวิทยาการ ชย.ทร. งป.64
00868 จัดซื้อจัดจ้าง ราคาเหล็กสูงขึ้น ผู้รับจ้างจะอ้างเป็นเหตุไม่เข้าทำงานไม่ได้ ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
00869 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานปฏิบัติไม่เป็นไปตาม ว89 และ ว214
00870 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง กับ ว89 ในการกำหนดเงื่อนไขในแบบแปลนและเงื่อนไขการเสนอราคา
00871 จัดซื้อจัดจ้าง แผนการใช้วัสดุก่อสร้างที่ผลิตภายในประเทศ ที่ผู้รับจ้างก่อสร้างต้องทำ
00872 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานดำเนินการตาม ว89 แต่ยังไม่ได้ดำเนินการกำหนดเรื่องแต้มต่อ SMEs
00873 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างประกาศ และตัวอย่างเอกสารประกวดราคาฯ งานจ้างก่อสร้าง โดย อ.เพชร โพสาราช
00874 จัดซื้อจัดจ้าง การคำนวณหาผลต่าง ระหว่างราคาผู้เสนอราคากับราคากลาง เพื่อแจ้ง สตง.
00875 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง หอถังสูง ขนาด 500 ลบ.ม. ความสูง 36 เมตร โดย การประปาส่วนภูมิภาค
00876 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน ตาม พรบ.ขุดดิน ถมดิน กรณี ที่ต้องเป็นวิศวกร
00877 จัดซื้อจัดจ้าง ว332 ลว 8 มิถุนายน 2564 ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม ว89 ที่ได้ออกประกาศจัดหาฯ
00878 จัดซื้อจัดจ้าง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
00879 จัดซื้อจัดจ้าง ราคา/มูลค่า พัสดุในภาคผนวก 2 และ ภาคผนวก 4 คือราคาค่าวัสดุในค่างานต้นทุน + VAT
00880 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาตาม ว452
00881 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม เรื่องค่าตอบแทน ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
00882 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานใช้ราคากลางไม่เป็นปัจจุบัน ประกาศเปิดเผยราคากลาง
00883 ประชาสัมพันธ์ อาคารพักนายทหารประทวน ขนาด ๖๔ ครอบครัว
00884 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
00885 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งผลิตภายในประเทศในสัญญาก่อสร้างภาครัฐ ตาม ว89
00886 จัดซื้อจัดจ้าง นำเข้าปูนซีเมนต์จากต่างประเทศ มาเป็นวัตุดิบเพื่อผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ
00887 จัดซื้อจัดจ้าง VDO อธิบายการพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศตาม ว89
00888 จัดซื้อจัดจ้าง หลังคาเมทัลชีต แม้จะนำเข้าเหล็กจากต่างประเทศ แต่มีโรงงานรีดลอนในเมืองไทย
00889 จัดซื้อจัดจ้าง หินนำเข้าจากต่างประเทศ นำมาใช้งานก่อสร้างโดยตรง ไม่ได้ผ่านการผลิตเป็นคอนกรีตผสมเสร็จ
00890 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว214 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงานฯ
00891 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานตั้งงบไว้ต่ำ ราคากลางสูงกว่างบเยอะ แต่ปรับลดราคากลางลง ไม่ถูกต้องครับ
00892 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำความเข้าใจ ว198 ลว 8 เมษายน 2564 การจัดทำร่างขอบเขตงาน งาน(TOR)
00893 จัดซื้อจัดจ้าง คิด Factor F โดยไม่คำนวณจากค่างานต้นทุนระหว่างช่วง ถึงราคาต่ำก็ผิดครับ
00894 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคิดราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล. ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
00895 จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศ กรณีวัสดุก่อสร้างไม่ได้ขอ MIT
00896 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดการข้อร้องเรียนกรมช่างโยธาทหารเรือ
00897 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ บังคับหน่วยงานไหนบ้าง เฉพาะวงเงิน เกิน 2 ล้าน แต่ไม่เกิน 20 ล้าน
00898 จัดซื้อจัดจ้าง วันเปิดซอง คือวันไหน ที่จะเอาไปใช้ในการคำนวณค่า K
00899 จัดซื้อจัดจ้าง คิดราคากลางงานก่อสร้างอาคาร ค่างานต้นทุนไม่เกิน 5 แสน หยิบใช้ Factor F แถวแรกได้เลย
00900 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสี 1 ตร.ม. รวมค่าแรงทาสีรองพื้นด้วยแล้ว อย่าไปคิดแยก คิดซ้ำซ้อนค่าทาสีเป็น 2 ครั้ง
00901 จัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้าง บก.01 ตาม ว206 ให้แนบเอกสารอะไร ต้องแนบให้ครบ
00902 จัดซื้อจัดจ้าง งานดินขุดยาก ค่างานดินชลประทาน ต้องเอาค่างานขุดดิน และ ค่าดันและตัก มารวมกัน
00903 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานผู้ว่าจ้างจะเอาค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับฯ ผู้ควบคุมงานมาใส่เป็นค่างานก่อสร้าง
00904 วิศวกรรมโยธา เมื่อต้องใช้เหล็ก มอก. มีวิธีดูอย่างไร โดย บริษัท วีเกรซ อินเตอร์เทรด จำกัด
00905 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่าง การเปิดเผยราคากลางที่ไม่ถูกต้อง ไม่แนบเอกสารการคำนวณราคากลางตามที่กำหนด ใน ว206
00906 จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายโครงการ คิดเป็นค่างานต้นทุน คูณ Factor F ให้กับผู้รับจ้างได้ แต่ต้องทำแบบให้ชัดเจน
00907 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิธีคิดค่าปรับงานก่อสร้าง 5 ตัวอย่าง โดย กรมบัญชีกลาง
00908 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564
00909 จัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว279 ลว.13 พฤษภาคม 2564 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
00910 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
00911 ประชาสัมพันธ์ Mask converted
00912 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ช่าง ถูกตั้งเป็นกรรมการพิจารณาผล สามารถตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้
00913 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราคากลางหมดอายุ (เกิน 30 วัน) คณะกรรมการราคากลาง ต้องทำอย่างไร
00914 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ทำไม ว452 ถึงสำคัญกับงานก่อสร้างภาครัฐ
00915 ประชาสัมพันธ์ โควิด-19 ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนบ้าง
00916 จัดซื้อจัดจ้าง เปิดเผยราคากลาง ตาม ว453 ถูกแทนที่ด้วย ว206 ลว 1 พฤษภาคม 2562
00917 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สัญญาต้องเป็นสัญญา งานที่อยู่ในสัญญา ลืมคิดราคาก็ต้องทำ
00918 วิศวกรรมโยธา มยผ.1916-62 มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
00919 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายในการทำประกันภัยต่างๆ ในหลักเกณฑ์ราคากลาง อยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
00920 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ชนะการประกวดราคา ไม่เข้าทำสัญญา โดยอ้างหน่วยงานลืมคิดราคาบางส่วน ถือเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา 109
00921 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบคำถาม โคก หนอง นา ผู้รับจ้าง ต้องใช้วิศวกร ควบคุมงานก่อสร้างหรือไม่
00922 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาขนาดเล็ก 3x3ม. ภาคเหนือ พร้อม BOQ โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00923 จัดซื้อจัดจ้าง ว89 กับงานก่อสร้าง
00924 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 6 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง
00925 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างป้ายทาวเวอร์(Tower sign)ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อม BOQ โดย กรมทางหลวง
00926 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างห้องน้ำขนาดเล็ก 3x6ม. ภาคกลาง พร้อม BOQ โดย สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง
00927 องค์ความรู้ การแนวทางเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ของแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ (Conceptual TAD KM )
00928 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ว.89)
00929 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ในการประเมินตรวจรับรองความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ของวัสดุตกแต่งที่ใช้ภายในอาคาร
00930 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
00931 ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวปฏิบัติ การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
00932 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
00933 จัดซื้อจัดจ้าง แบบฟอร์มการจัดทำโครงการและบัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
00934 ประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มเอกสาร คำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00935 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563) โดย กรมทางหลวงชนบท
00936 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน การอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ ในนิคมอุตสาหกรรม โดย กองอนุญาตก่อสร้าง การนิคมอุตสาหกรรม
00937 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(วิศวกรรมความปลอดภัย รพ.)
00938 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(จริยธรรมข้าราชการ)
00939 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(วิศวกรรมโยธา)
00940 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ(การพัสดุ)
00941 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ (อสังหาฯ)
00942 ประชาสัมพันธ์ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ (รพ.สิริกิติ์ฯ)
00943 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
00944 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ2
00945 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
00946 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00947 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2564
00948 องค์ความรู้ คู่มือ การเลือกใช้รถขุด โดย สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน
00949 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การแนะนำสำนักงานโครงการ บุคลากร และการปฏิบัติตามแผนความปลอดภัย การป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการก่อสร้าง
00950 วิศวกรรมโยธา การเตรียมงานดินของงานฐานราก ชุดงานฐานราก โดย CPAC
00951 วิศวกรรมโยธา คู่มือติดตามงานภาคสนามงานก่อสร้าง โดย สำนักงานชลประทานที่ 2 กรมชลประทาน
00952 องค์ความรู้ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00953 องค์ความรู้ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00954 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ต่อเติมบ้าน อาคาร ผิดกฎหมาย จะติดคุกไหม
00955 วิศวกรรมโยธา ความคงทนคอนกรีตสำหรับงานทาง Durability of Concrete Pavement/ Road โดย CPAC
00956 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
00957 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564
00958 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การออกใบรับรอง และการออกใบแทตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2564
00959 สถาปัตยกรรม แบบแปลนที่พักรวมมูลฝอยติดเชื้อ สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
00960 องค์ความรู้ การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
00961 องค์ความรู้ คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย ก่อนน้ำมาให้เตรียมพร้อม โดย กรมทรัพยากรน้ำ
00962 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระบบฐานข้อมูลการผังเมืองแห่งชาติ (ผังเมืองรวม) National Comprehensive Plan Database
00963 องค์ความรู้ K map ชย.ทร.
00964 องค์ความรู้ แนวความคิดการทำการจัดการความรู้ KM ของ ชย.ทร. (Conceptual Paper)
00965 องค์ความรู้ การแนวทางเลือกหัวข้อการจัดการความรู้ของแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ (Conceptual TAD KM )
00966 สถาปัตยกรรม แบบอาคารผู้ป่วย 120 เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
00967 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
00968 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านที่ดี
00969 วิศวกรรมโยธา แบบรั้วคอนกรีตบล็อคมาตรฐาน พร้อมผนังกันดิน คสล. โดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
00970 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานสำรวจวางหมุดหลักฐานและการสำรวจก่อสร้างอุโมงค์
00971 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคาห้องน้ำ- ส้วมคนพิการและประชาชน
00972 วิศวกรรมโยธา มยผ. 1253-62 มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
00973 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
00974 สถาปัตยกรรม แบบอาคารผู้ป่วย 120 เตียง+หน่วยแพทย์แผนไทย เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น
00975 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00976 เรื่องน่ารู้ สร้างประตูรั้วเองประหยัดงบ ค้นหาโดย พ.จ.อ.รักชาติ สังเกตุ
00977 วิศวกรรมโยธา มทช.230-2563 มาตรฐานงานแอสฟัลต์คอนกรีต (ปรับปรุง 2563)
00978 สถาปัตยกรรม ทิศทางแดดลมฝนกับการปลูกบ้าน
00979 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
00980 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
00981 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔
00982 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๖๔
00983 องค์ความรู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ
00984 ประชาสัมพันธ์ ประกาศกรมช่างโยธาทหารเรือ เรื่อง การประกวดกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจำปี งป. 64
00985 ประชาสัมพันธ์ บันทึกอนุมัติประกาศ
00986 องค์ความรู้ การแก้ปัญหาคราบหินปูนที่แกรนิต
00987 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานควบคุมคุณภาพการก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต
00988 สถาปัตยกรรม VDO รู้เรื่องอาคาร กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 4 ตอน โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
00989 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ โรงเรียน สังกัด สพฐ. สร้างอาคารเรียน ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือไม่
00990 วิศวกรรม การออกแบบระบบท่อทางวิศวกรรม ENGINEERING PIPING SYSTEM DESIGN
00991 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง
00992 ประชาสัมพันธ์ การพิจารณา เครื่องมือ-เครื่องจักร กรณีงานดำเนินการเอง โดย กรมชลประทาน
00993 วิศวกรรมโยธา ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
00994 วิศวกรรมโยธา คู่มือตรวจสอบและประเมินสภาพความเสียหายของผิวทาง
00995 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
00996 องค์ความรู้ การทำธงรูปกรวย
00997 องค์ความรู้ เทคนิคการทำงานบนเสาสูง
00998 ประชาสัมพันธ์ วันหยุดเราไม่หยุด
00999 จัดซื้อจัดจ้าง ว214 ลว.18 พ.ค.63 แนวทางปฏิบัติการกำหนดคุณสมบัติ
01000 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว
01001 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สัญญากำหนดใช้กระเบื้องหนา 5 มม. ผู้รับจ้างเอา 4 มม. มาใช้ได้หรือไม่
01002 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการจำหน่าย
01003 ประชาสัมพันธ์ การป้องกันความปลอดภัยในระหว่างปฏิบัติงานไฟฟ้า
01004 จัดซื้อจัดจ้าง ใครผิดกรณีไม่แจ้ง สตง. เมื่อราคากลางแตกต่างกัน ตั้งแต่ร้อยละ 15%
01005 วิศวกรรมโยธา คู่มือการซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
01006 วิศวกรรมโยธา คู่มือเสริมสร้างความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้างอาคาร
01007 วิศวกรรมโยธา สีเขียวที่พบในคอนกรีต ! Greening โดย CPAC
01008 สถาปัตยกรรม แบบบ้านประหยัดพลังงาน กรุงเทพมหานคร 5 แบบ ?จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
01009 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศสภาวิศวกรที่ 4 เรื่อง การใช้คำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
01010 องค์ความรู้ ชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ชุดที่ 1
01011 วิศวกรรมโยธา มทช.241-2553 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติกสะท้อนแสง
01012 diy ทำเครื่องกดเจลอัตโนมัติ ในงบหลักร้อย (แบบไม่เขียนโค้ด) ทำตามได้แน่นอน!
01013 สถาปัตยกรรม ข้อแนะนำในการออกแบบ อาคารประเภท อยู่อาศัยรวม
01014 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง โดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน
01015 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แบบของ อบต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
01016 จัดซื้อจัดจ้าง แบบทดสอบความรู้ เรื่อง ราคากลาง 35 ข้อ
01017 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง แบบคอนเทมโพรารี
01018 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 90 ตารางเมตร (ระดับ 3-6)
01019 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 150 ตารางเมตร (ระดับ 9)
01020 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพัก ขนาด 120 ตารางเมตร (ระดับ 7-8)
01021 จัดซื้อจัดจ้าง คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด จากที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ปี พ.ศ. 2544 - 2562
01022 องค์ความรู้ การจัดการความรู้ เรื่อง ส่งข้าราชการ ชย.ทร. อบรมหลักสูตร นอก ทร.
01023 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องจักร พ.ศ. ๒๕๖๓
01024 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มประเภทหรือชนิดของการประกอบกิจการโรงงาน
01025 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎกระทรวงการแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเพิ่มเนื้อที่อาคารโรงงาน
01026 ประชาสัมพันธ์ กฏกระทรวงการแจ้งขยายโรงงานจำพวกที่ ๓ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต พ.ศ. ๒๕๖๓
01027 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการเลือกใช้ท่อในงานก่อสร้างและส่งน้ำ
01028 วิศวกรรมโยธา การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
01029 จัดซื้อจัดจ้าง VDO สื่อการสอน การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
01030 วิศวกรรมโยธา รวมคู่มือการควบคุมงานก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1-4 โดยกรมทางหลวง
01031 วิศวกรรมโยธา มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
01032 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้ง ประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม
01033 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
01034 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลด์อิมัลชั้น (cold mixed asphalt )
01035 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างบถนนลาดยาง โดยวิธี Asphalt Institute Method
01036 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2563
01037 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต ชุดงานทั่วไป โดย CPAC
01038 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐาน ยย.ทบ ลาน - ถนนพื้นแข็ง โดย กองแบบแผน กรมยุทธโยธาทหารบก
01039 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน งานโยธาและซ่อมบำรุง
01040 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อแนะนำและแนวทางในการติดตั้งเครื่องหมายปุ่มบนผิวจราจร
01041 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
01042 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานท่อลอดถนน
01043 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างไม่บ่มคอนกรีต คอนกรีตต้องบ่มหรือไม่ ไม่บ่มใครผิดบ้าง
01044 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน ฉบับปีพิมพ์ 2563
01045 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)
01046 วิศวกรรมโยธา เอกสารประกอบการสอนวิชา Structural Steel Design เรียบเรียงโดย รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์
01047 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 โดย กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข
01048 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างและแนวทางปฏิบัติในการกําหนดราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมิน
01049 วิศวกรรมโยธา กำลังอัดของคอนกรีต Cement and Applications โดย SCG
01050 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
01051 สถาปัตยกรรม แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
01052 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน งานโยธาและซ่อมบำรุง
01053 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการวินิจฉัย ตอบข้อหารือ ก.มหาดไทย เรื่องคุณสมบัติผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
01054 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง กุฏิเจ้าอาวาส แบบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
01055 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
01056 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างและประมาณราคา โรงจอดรถ
01057 องค์ความรู้ แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน
01058 diy 5 สิ่งประดิษฐ์จากท่อน้ำพีวีซี
01059 ประชาสัมพันธ์ โหวตขวัญใจกาชาด ให้ผู้เข้าประกวดจากกองทัพเรือ
01060 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญทุกท่านเข้ารับชม ร้านกาชาดกองทัพเรือออนไลน์
01061 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย
01062 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง อาคารหอพัก 2 ชั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
01063 คอมพิวเตอร์ การเลือกสายแลนให้เหมาะกับการใช้งาน
01064 สถาปัตยกรรม คู่มือดูแลบ้าน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
01065 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
01066 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่
01067 วิศวกรรมโยธา VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดยกรมทางหลวง
01068 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
01069 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการตรวจรับครุภัณฑ์ตามสัญญา
01070 การดำเนินการ น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ รอง จก.ชย.ทร.บรรยายสรุปการใช้โปรแกรมติดตามงานจัดจ้างและโปรแกรมการบริหารงานของ ชย.ทร.
01071 diy สิ่งประดิษฐ์ DIY ทำเครื่องดูดฝุ่นใช้เองจากถังพลาสติกระบบ2ถังคู่
01072 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
01073 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications โดย SCG
01074 สถาปัตยกรรม เทคนิคงานก่อ Cement and Applications โดย SCG
01075 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด
01076 วิศวกรรมโยธา แบบการปลูกหญ้าแฝกป้องกันเชิงลาดถนน
01077 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีแบบรูปรายการขัดแย้งกัน โครงการก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จ.สุรินทร์
01078 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีการทำสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์
01079 วิศวกรรมไฟฟ้า ใบพัดที่หมุนตามแรงลมมองแล้วชวนหลงใหล สร้างแรงบันดาลใจ
01080 ประชาสัมพันธ์ Open Government Data
01081 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกว่าด้ายแบบฝึกท่ากระบี่และการปฎิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล
01082 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าพระราชทาน
01083 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการฝึกท่าอาวุธพระราชทาน
01084 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ นกพ.แผนกกำลังพล กพ.บก.ชย.ทร.
01085 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ หน.กำลังพล กพ.บก.ชย.ทร.
01086 ประชาสัมพันธ์ คู่มือปฏิบัติงานของ หก.กพ.บก.ชย.ทร.
01087 ประชาสัมพันธ์ ลักษณะองค์กรของกรมช่างโยธาทหารเรือ
01088 จัดซื้อจัดจ้าง วันสิ้นสุดสัญญาตรงกับวันหยุดราชการ
01089 จัดซื้อจัดจ้าง แบบมาตรฐานและประมาณราคา ปี 2564 กองออกแบบ สพฐ.
01090 จัดซื้อจัดจ้าง VDO กรรมการวินิจฉัย ตอบข้อหารือ ก.มหาดไทย เรื่องคุณสมบัติผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง
01091 ประชาสัมพันธ์ ประชุมทบทวนกระบวนการทำงานการจัดการความรู้ และวางแผนเตรียมการการจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2564
01092 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสุถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ ประจำปี ๒๕๖๓
01093 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชมนิทรรศการ การจัดการความรู้กรมช่างโยธาทหารเรือออนไลน์
01094 จัดซื้อจัดจ้าง การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
01095 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2562
01096 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ซึ่งเสียชีวิตแล้ว ชดใช้ค่าเสียหายได้หรือไม่
01097 องค์ความรู้ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
01098 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัย
01099 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
01100 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
01101 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้งหลังคาลอนคู่ โดย SCG
01102 วิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ การควบคุมงานบดอัดในสนาม
01103 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ
01104 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
01105 จัดซื้อจัดจ้าง อธิบายหลักการของราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
01106 วิศวกรรมโยธา วิธีการลดความเสียหายของท่อเหล็กและเหล็กโครงสร้างรูปพรรณหลังจากถูกน้ำท่วมขัง
01107 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าวัสดุ ค่าแรง สพฐ.ใช้ทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการได้ไหม
01108 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างหลักการคิดวัสดุก่อสร้างงานทาง
01109 วิศวกรรมโยธา ตารางเหล็กเสริมคอนกรีต
01110 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงาน Asphalt Hot-Mix Recycling
01111 จัดซื้อจัดจ้าง คิดราคากลางงานก่อสร้างผิด โดยถอดปริมาณงานผิด อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ยกเลิกประกาศได้หรือไม่
01112 วิศวกรรม การสำรวจด้วยวิธีการระดับ LEVELING SURVEYING
01113 จัดซื้อจัดจ้าง การคิดราคาครุภัณฑ์ในงานก่อสร้าง คิดอย่างไร
01114 จัดซื้อจัดจ้าง ว 290 ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน
01115 จัดซื้อจัดจ้าง ความยาวพื้นที่ก่อสร้าง ไม่พอสร้างรั้ว ต้องแก้สัญญาก่อสร้าง
01116 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
01117 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการขออนุญาตใช้ที่ดิน ก่อสร้าง และ ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
01118 จัดซื้อจัดจ้าง ถนนริมคลองชลประทานใช้หลักเกณฑ์ราคากลางอะไร
01119 จัดซื้อจัดจ้าง ถนน คสล. แตกร้าว หลุดร่อน ตรวจรับงานจ้างได้ไหม
01120 ประชาสัมพันธ์ การนำไฟล์เข้าระบบ การย้าย การลบไฟล์ ใน NPD NAS
01121 ประชาสัมพันธ์ วิธีการเข้าสู่ระบบ NPD NAS
01122 องค์ความรู้ การใช้บริการโรงแรมแบบ New Normal
01123 วิศวกรรมโยธา มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
01124 สถาปัตยกรรม คู่มือการก่อสร้างอาคารขนาดเล็กในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว
01125 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 496/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินค่าเสียหายของพัสดุที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ทางราชการ
01126 วิศวกรรมโยธา ข้อเนะนำ ขั้นตอนการทำงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (Para Slurry Seal)
01127 วิศวกรรมไฟฟ้า เอกสารวิชาการช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าและช่างเดินสาย โดยกรมอู่ทหารเรือ
01128 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง
01129 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
01130 จัดซื้อจัดจ้าง ผังปฎิบัติการราคากลางกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
01131 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
01132 จัดซื้อจัดจ้าง การจำแนกประเภทรายจ่ายค่าวัสดุกับค่าครุภัณฑ์
01133 จัดซื้อจัดจ้าง ว 350 ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
01134 จัดซื้อจัดจ้าง ว 206 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
01135 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
01136 ประชาสัมพันธ์ ติดตามผลงาน พูดคุย เสนอแนะ และ ใกล้ชิดกันมากขึ้น กับ กรมช่างโยธาทหารเรือ ได้ที่ เฟสบุ๊ค เพจ กรมช่างโยธาทหารเรือ
01137 วิศวกรรมโยธา คำแนะนำการสำรวจและบำรุงรักษาถนนภายหลังประสบอุทกภัย
01138 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบวัสดุในงานก่อสร้าง
01139 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การถอดแบบ แบบหล่อคอนกรีต ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
01140 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานราก
01141 สถาปัตยกรรม แบบแปลนและประมาณการก่อสร้างอาคารกองร้อย อส. ขนาดใหญ่
01142 วิศวกรรมโยธา การเสริมกำลังให้กับโครงสร้าง (Structural Strengthening) โดย กรมทางหลวง
01143 จัดซื้อจัดจ้าง VIDEO ปัญหาขาดแคลนช่าง
01144 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาทางหลวง เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายและเคลื่อนตัวของเชิงลาด
01145 ประชาสัมพันธ์ การเขียนคำกล่าวในงานพิธีและตัวอย่างกำหนดการ
01146 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
01147 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาถังเก็บน้ำ
01148 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01149 วิศวกรรมโยธา คู่มือ ข้อแนะนำในการแก้ไขและป้องกันปัญหาการก่อสร้างรอยต่อแอสฟัลต์คอนกรีต
01150 วิศวกรรมโยธา วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง จัดทำโดย กรมยุทธโยธาทหารบก
01151 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบโครงสร้างโกดัง โรงงานระบบสำเร็จรูปในระบบโครงถัก
01152 จัดซื้อจัดจ้าง VDO งานก่อสร้างเสร็จแล้ว แต่เกิดภัยพิบัติพังก่อนส่งมอบ ผู้รับจ้าง อ้างว่า ทำเสร็จแล้ว จะไม่ทำอีกได้หรือไม่ ผู้ควบคุมงานควรทำอย่างไร
01153 จัดซื้อจัดจ้าง VDO หน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษา และตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง ของถนน ไม่ใช่หน้าที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
01154 จัดซื้อจัดจ้าง งานฐานรากแผ่ ผู้รับจ้างขุดดินพอดีเท่ากับความกว้าง?ความยาว ตามแบบพอดี ทำได้หรือไม่
01155 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. (เฉพาะ) ที่ 495/2563
01156 องค์ความรู้ KM การจัดเตรียมสถานที่ในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร
01157 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ และป้องการการกัดเซาะในงานทางหลวง
01158 วิศวกรรมโยธา การใช้ผลการสำรวจดินในการออกแบบฐานรากโครงสร้างสะพาน
01159 วิศวกรรมโยธา ประเภทของเกาะกลางถนน (Road Medians)และการออกแบบรูปตัดงานขยายทางหลวง (Road Widening)
01160 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว85 ทำงานตามหน้าที่ให้ครบถ้วนแล้วเบิกค่าตอบแทนให้ถูกต้อง
01161 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าตอบแทน ตาม ว85 ช่วงสัญญาจ้างเกิดค่าปรับ เบิกจากไหน เบิกอย่างไร
01162 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบโครงสร้างโรงงานสำเร็จรูป ระบบโครงข้อแข็ง
01163 วิศวกรรมไฟฟ้า ข้อแนะนำการเดินสายและติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟประเภทที่อยู่อาศัยและธุรกิจ
01164 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ราคากลางงานก่อสร้าง กับ Tor
01165 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ใครเป็นคนกำหนดงวดงาน และ ระยะเวลาก่อสร้าง แต่ที่แน่ๆ ไม่ใช่พัสดุแน่นอน แต่เจ้าหน้าที่พัสดุ ต้องจัดการให้มีคนรับผิดชอบ
01166 จัดซื้อจัดจ้าง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
01167 จัดซื้อจัดจ้าง การรับฟังความคิดเห็นร่างหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
01168 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง คอนกรีตปั๊ม Concrete Pump โดย CPAC
01169 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เสนอราคามาแล้ว ไม่อยากมาทำสัญญา อ้างว่าเข้าหน้าฝน ทำงานไม่สะดวก ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม ม.109
01170 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้เสนอราคา ยื่นชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงาน มาซ้ำกันได้หรือไม่
01171 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ที่ปรึกษาของหน่วยงาน เคยเป็นพนักงานของหน่วยงาน ต่อมาเกษียณอายุ แล้ว หน่วยงานจ้างเป็นที่ปรึกษา จะแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างได้หรือไม่
01172 สถาปัตยกรรม การก่อสร้างบ้านไม้ด้วยตัวเอง
01173 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เสนอราคามาแล้ว ไม่อยากมาทำสัญญา อ้างว่าเข้าหน้าฝน ทำงานไม่สะดวก ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม ม.109
01174 วิศวกรรมโยธา คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน สำหรับประเทศไทย
01175 องค์ความรู้ อู่เรือหลวงแห่งแรกของสยามประเทศ และเป็นเขตโบราณสถานประเภทมรดกอุตสาหกรรม
01176 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
01177 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01178 ประชาสัมพันธ์ วินัยทหาร
01179 ประชาสัมพันธ์ คำส่ังกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๐๓๔/๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจสั่งการเเละทำการในนามเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
01180 ประชาสัมพันธ์ คำส่ังกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ ๔๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสอบเลื่อนระดับตำเเหน่งลูกจ้างประจำปี ประจำปี ๒๕๖๓
01181 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ ๓๓/๒๕๖๓ เรื่อง การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ
01182 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร. ที่ 34/2563 การมอบอำนวจสั่งการและทำการแทน จก.ชย.ทร.
01183 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 388/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพิธีอำลาชีิิวิตการรับราชการ
01184 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่ง ชย.ทร.(เฉพาะ) ที่ 426/2563 การแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน กรมช่างโยธาทหารเรือ
01185 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การแบ่งมอบงานในกรมช่างโยธาทหารเรือ
01186 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กรมช่างโยธาทหารเรือ
01187 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
01188 สถาปัตยกรรม แบบบ้านผู้ประสบภัย 1 (ใต้ถุนโล่ง 1 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอย : 36.00 ตร.ม.)พร้อม บัญชีแสดงปริมาณงาน ค่าวัสดุ ค่าแรงงานและค่าก่อสร้าง
01189 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงคอสะพานขาดและการพังทลายของสะพานจากอุทกภัย(คู่มือปฎิบัติงานฉบับย่อ) โดย กรมทางหลวงชนบท
01190 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น โดย กรมทางหลวงชนบท
01191 สถาปัตยกรรม การวัดความกว้างของรอยแตกคอนกรีต โดย CPAC
01192 องค์ความรู้ ระบบการจัดการวัสดุสายงานพิธี ชย.ทร.
01193 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว452 การทำใบแจ้งประมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญา
01194 วิศวกรรมโยธา เกณฑ์การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสถานบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01195 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานการออกแบบอาคารและสถานที่ โดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
01196 องค์ความรู้ เอกสารคำสอนวิชาการสำรวจ 1 (Surveying 1)ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
01197 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐานบ้าน ของเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเมืองพัทยา
01198 สถาปัตยกรรม แบบแปลนมาตรฐานอาคารเรียน โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
01199 องค์ความรู้ คู่มือการปรับปรุงฐานข้อมูลครอบครัวในระบบ HRMISS
01200 องค์ความรู้ โปรแกรมช่วยคำนวณหาค่าระดับปริมาณงานดิน
01201 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วอิฐ Block ชนิดมีลวดหนามเสริมด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01202 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ว214 ลว.18 พฤษภาคม 2563 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
01203 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล VDO การตีความกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2550
01204 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ
01205 จัดซื้อจัดจ้าง COVID-19 กับ งานก่อสร้าง แนวทางการบริหารงานก่อสร้าง ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
01206 ประชาสัมพันธ์ VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต ช่วงรอผลทดสอบ คอนกรีต เลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01207 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 วัตต์
01208 จัดซื้อจัดจ้าง จะขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้หรือไม่
01209 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่าง VDO ในโครงการอบรมราคาต้นทุนต่อหน่วยงานทางและงานชลประทาน
01210 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การแจ้ง สตง. กรณี ราคากลาง และ ราคาผู้รับจ้าง แตกต่าง ตั้งแต่ 15%
01211 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ และ ผู้ควบคุมงานช่วงค่าปรับ เป็นค่าความเสียหาย จ่ายไปตามปกติ แล้วเรียกเอาจากผู้รับจ้างตามสัญญา ข้อ 19
01212 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตอบคำถามเรื่อง ผู้ควบคุมงาน
01213 จัดซื้อจัดจ้าง VDO จะทำสนามหญ้าเทียม ผู้รับจ้างเอาผลงานสนามฟุตซอล มายื่น ไม่รับได้หรือไม่
01214 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการสำรวจออกแบบ ระบบประปาหมู่บ้าน โดย สำนักบริหารจัดการน้ำ
01215 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล โดย สํานักทรัพยากรน้ําบาดาล เขต 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
01216 เรื่องน่ารู้ 1 ตุลาคม 2563 เปลี่ยนชื่อ B10 เป็น ดีเซล และเปลี่ยนชื่อ ดีเซล เป็น B7
01217 จัดซื้อจัดจ้าง VDO เทคนิคการทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายสัญญาตาม ว452 ราคากลางอย่าปรับลด
01218 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
01219 วิศวกรรมโยธา Video ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนเเละความปลอดภัยของเขื่อน
01220 องค์ความรู้ แจ้งการปรับและสงวนสิทธิตามสัญญา
01221 องค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) การบำรุงรักษาเครื่องทุ่นแรง
01222 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบคำถาม 13 พ.ค. 2563
01223 สถาปัตยกรรม มยผ.8302-52 มาตรฐานประกอบการออกแบบติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทนไฟ
01224 วิศวกรรมโยธา คู่มือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยในอาคาร
01225 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบรดน้ำสำหรับบ้านพักอาศัยและอาคารสูง
01226 จัดซื้อจัดจ้าง Video ควบคุมงานอย่างไร ไม่ให้เครียด ใหัทำหน้าที่เราใหัดีที่สุด ดีที่สุดแล้วก็ปล่อยวาง
01227 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ?ผู้รับจ้างยื่นสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้าง แทนหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างได้หรือไม่
01228 จัดซื้อจัดจ้าง งานที่ลืมคิดราคา หรืองานที่เป็นขั้นตอนการทำงานตามสัญญาไม่ใช่งานเพิ่ม
01229 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างชำรุด แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าซ่อม 2 ครั้ง ผู้รับจ้างเพิกเฉย เลยระยะเวลาประกัน ยึดหลักประกันมาซ่อมเองได้ไหม
01230 ประชาสัมพันธ์ ค่าแรงดัดและผูกเหล็ก งานก่อสร้างชลประทาน 3.55 บาท/กก. มาจากไหน
01231 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่างการคิดราคาค่าบ่มคอนกรีต ด้วยน้ำยาบ่มคอนกรีต ในงานผิวทาง หรือ ลานคอนกรีต
01232 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบปัญหา วันที่ 10 พฤษภาคม 2563
01233 จัดซื้อจัดจ้าง งานซ่อมแซม สิ่งก่อสร้าง แต่ไม่ได้ทำเป็นงานจ้างก่อสร้าง จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานได้หรือไม่
01234 วิศวกรรมโยธา มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
01235 วิศวกรรมโยธา มอก. 1227-2558 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน
01236 จัดซื้อจัดจ้าง Video การจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคาตาม ว452 เพื่อนำไปเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาก่อสร้าง
01237 องค์ความรู้ วิธีจับยึด สลิง
01238 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความรู้ กระบวนการจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
01239 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต ช่วงรอผลทดสอบ คอนกรีต เลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01240 สถาปัตยกรรม VDO รู้เรื่องอาคาร กับ กรมโยธาธิการและผังเมือง รวม 4 ตอน
01241 ประชาสัมพันธ์ VDO สื่อการสอน การควบคุมและการตรวจงานก่อสร้าง โดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
01242 วิศวกรรมโยธา VDO การซ่อมผิวถนนราดยาง แบบ Skin Patch โดยกรมทางหลวงชนบท
01243 เรื่องน่ารู้ แผนที่ทางหลวง 4 ภาค ไฟล์ PDF โดยกรมทางหลวง
01244 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ จะเป็นทางหลวงตามกฎหมายต้องลงทะเบียนก่อน
01245 วิศวกรรมโยธา VDO ขั้นตอนการก่อสร้างผิวทางคอนกรีต โดยกรมทางหลวง
01246 วิศวกรรมโยธา รวม VDO ความรู้จากกรมทางหลวง เรื่อง งานทาง งานสะพานและท่อเหลี่ยม
01247 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อหารือ เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารในเขตปฏิรูปที่ดิน
01248 จัดซื้อจัดจ้าง ช่างถึกตอบปัญหา วันที่ 2 พฤษภาคม 2563
01249 จัดซื้อจัดจ้าง งานพิเศษหรืองานเพิ่มตามสัญญา คิดราคาให้ผู้รับจ้างอย่างไร
01250 ประชาสัมพันธ์ คู่มือสำหรับช่างและสมาชิกในชุมชน เพื่อจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
01251 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ถนน คสล.ที่เป็นทางสาธารณะ เป็นงานที่เข้าวิศวกรรมควบคุม ต้องดำเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่
01252 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เพื่อนบ้านยินยอมให้ต่อเติมทาวน์เฮ้าส์แล้ว ต้องขออนุญาต อบต. อีกหรือไม่
01253 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเทียบตำแหน่งทหาร พลเรือน
01254 องค์ความรู้ เสนอความต้องการงานก่อสร้าง
01255 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01256 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คำสั่งที่ 39-2562 การทบทวนและแก้ไขคำสั่งการมอบอำนาจสั่งการและทำการแทนในนาม ผบ.ทร.
01257 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ขออนุมัติยกเลิกการกำหนดชั้นความลับของเอกสาร
01258 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบ ทร.ว่าด้วยการก่อสร้าง พ.ศ.2562
01259 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่ง กระทรวงกลาโหม ที่ 62/62 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ลง 30ก.ย.62
01260 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ความคุ้มค่า
01261 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
01262 วิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมโครงสร้าง ข้อกำหนดและรายละเอียดการทำเสาเข็มเจาะระบบแห้ง และระบบเปียก
01263 วิศวกรรมโยธา โปรแกรม ขุดลอกคลอง Download ฟรี พัฒนาโดย ช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
01264 เรื่องน่ารู้ ต้องแก้ไขผนังอาคารเพราะห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่า 2 เมตร
01265 ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติเมื่อตรวจพบกำลังพลในหน่วยเป็นผู้ป่วยของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
01266 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือรับรองผลงาน
01267 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของพื้นดิน
01268 องค์ความรู้ คดีพิพาทเกี่ยวกับท้องถิ่น
01269 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการดำเนินการภายหลังหน่วยงานของรัฐบอกเลิกสัญญา
01270 องค์ความรู้ ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ว่าจ้างถูกสั่งกักตัวดูอาการโควิด-19 ต้องดำเนินการอย่างไร
01271 องค์ความรู้ คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน โดย กรมทางหลวง
01272 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
01273 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิดมีลวดหนามด้านบน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01274 องค์ความรู้ มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
01275 สถาปัตยกรรม การปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับต่างๆภายในกรมชลประทาน
01276 องค์ความรู้ วิธีตอกตะปูไม่ให้ไม้แตก
01277 สถาปัตยกรรม จะลดเสียงดังของหลังคาเมทัลชีทตอนฝนตกได้อย่างไร
01278 วิศวกรรมโยธา องค์ความรู้ การควบคุมงานบดอัดในสนาม
01279 วิศวกรรมโยธา ชั้นรองพื้นทางสำหรับถนนคอนกรีตในประเทศไทย
01280 จัดซื้อจัดจ้าง การใช้ราคาวัสดุก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์ ราคากลางงานก่อสร้าง ของราชการ
01281 สถาปัตยกรรม ผนังอาคาร มีช่องมองทะลุได้ ถือเป็นผนังทึบตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม่
01282 จัดซื้อจัดจ้าง การจ่ายค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ในช่วงเลยระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา
01283 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างศาลาพักคอย รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น SIZE M 1
01284 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01285 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ว่าจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อ จัดจ้าง
01286 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อาคารในเขตโบราณสถาน เจ้าของมีสิทธิ์ ซ่อมแซม เพียงใด อุทาหรณ์จากคดีปกครอง
01287 วิศวกรรมโยธา ทำไมหินคลุกในงานก่อสร้างทาง ถึงใช้ราคาจากแหล่งวัสดุ
01288 องค์ความรู้ โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่า
01289 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเรือนกระจก
01290 วิศวกรรมไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยเบื้องต้น
01291 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สถานะของ "หนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคาร"
01292 สถาปัตยกรรม เเบบมาตรฐานระบบสูบน้ำพลังงานเเสงอาทิตย์
01293 สื่อสารและสารสนเทศ thunkable x สร้างแอปฟรีๆ แค่ 5 นาทีได้ทั้ง Android และ iOS
01294 สื่อสารและสารสนเทศ App inventor ส่งข้อความ เข้า line
01295 เรื่องน่ารู้ ปัญหาห้องน้ำควรแก้ไข
01296 สื่อสารและสารสนเทศ กรอกข้อมูลใน Google Form แล้วข้อมูลเด้งไปโชว์ใน Line
01297 สื่อสารและสารสนเทศ การแจ้งเตือนด้วย Line Notify ไม่ต้องเขียนโค๊ด ง่ายสุดๆ
01298 สื่อสารและสารสนเทศ การแจ้งเตือนทางไลน์เมื่อมีการส่งฟอร์ม (Line Notify)
01299 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2563
01300 ประชาสัมพันธ์ แบบก่อสร้าง โรงเก็บพัสดุขนาดใหญ่
01301 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอัตราส่วนผสมคอนกรีต
01302 วิศวกรรมโยธา ลักษณะแตกร้าวของโครงสร้างอาคารที่ไม่ควรเข้าใช้
01303 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ 3 ครอบครัว
01304 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน
01305 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างหอถังสูงโรงสูบน้ำ
01306 เรื่องน่ารู้ คดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน
01307 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวการต่อเติมห้องครัวหลังบ้าน
01308 สถาปัตยกรรม เอกสารแนะแนวทางการต่อเติมห้องจากโรงจอดรถ
01309 สถาปัตยกรรม เทคนิคติดบานประตูแบบนี้ ประตูไม่ตกแน่นอน
01310 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการแก้ไขปัญหาในงานก่อสร้าง
01311 สถาปัตยกรรม คู่มือดูแลบ้าน โดย กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
01312 วิศวกรรมโยธา การสำรวจและประเมินสภาพทางใช้ในงานบำรุงทาง
01313 สถาปัตยกรรม แบบบ้าน วันวาน แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
01314 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล วิธีถอดข้อต่อ pvc ติดกาวเอาออกง่ายๆ
01315 วิศวกรรมโยธา อิฐมอญ กับ อิฐมวลเบา เลือกใช้อะไรดี
01316 จัดซื้อจัดจ้าง การขอรับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ
01317 สถาปัตยกรรม แบบบ้าน L House แบบก่อสร้างบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. 1 ชั้น
01318 โปรแกรม How to Create an Organizational Chart Linked to Data in Excel (Easy & Dynamic)
01319 วิศวกรรม การควบคุมงานเจาะสำรวจให้เป็นไปตามมาตรฐาน
01320 วิศวกรรม เกณฑ์การออกแบบด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
01321 วิศวกรรมโยธา ชั้นรองพื้นทางสำหรับถนนคอนกรีตในประเทศไทย
01322 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01323 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีผู้ยื่นข้อเสนอยื่นหลักฐานบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) ไม่ถูกต้อง
01324 วิศวกรรมโยธา การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01325 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ1 (ข้อ76-100)
01326 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าในอาคารระดับ 1 (ข้อ51-75)
01327 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวข้อสอบช่างไฟฟ้าระดับ 1 (ข้อ26-50)
01328 วิศวกรรม การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01329 สถาปัตยกรรม ?แบบก่อสร้าง เสาธงราชนาวี ขนาดความสูง 11 เมตร โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01330 จัดซื้อจัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งในการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
01331 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือปัญหาการกําหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
01332 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคากลางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (A.C.) ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
01333 จัดซื้อจัดจ้าง กค 0433.4/ว 47 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)
01334 โปรแกรม VIDEO การประยุกต์ SketchUp เพื่อหาค่างานดินตัด
01335 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การคิดราคาผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างทาง
01336 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร
01337 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าแรงงานในหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
01338 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างก่อสร้าง ทำงานในวันหยุดราชการได้ แต่ส่งงานในวันหยุดราชการไม่ได้
01339 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์ โดย ส่วนออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
01340 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การเลือกหลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ราคากลาง 4 หลักเกณฑ์
01341 จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
01342 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
01343 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงเลี้ยง-โรงครัว ขนาด 40 คน โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01344 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการพิจารณา กรณีใบแจ้งปริมาณงานและราคาและใบบัญชีรายการก่อสร้าง
01345 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563
01346 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วลวดหนาม โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01347 องค์ความรู้ คู่มือการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้เกาะกลางถนน
01348 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไมต้องจ่ายค่าตอบแทน ตาม ว85
01349 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
01350 วิศวกรรมโยธา การซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าวด้วยการฉีด Epoxy
01351 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การซ่อมบ่อน้ำบาดาลโดยการสวมท่อลดขนาด
01352 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
01353 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานออกแบบและตรวจสอบผิวทางแอสฟัลต์
01354 สถาปัตยกรรม บ้านเพื่อผู้สูงอายุ เตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อความปลอดภัย สะดวกสบาย และสุขภาวะที่ยืนยาว
01355 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือรายงานมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ใช้ปีงบประมาณ2563
01356 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบารุงรักษา โครงสร้างทางรถไฟ
01357 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
01358 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานสำรวจวางหมุดหลักฐานและการสำรวจก่อสร้างอุโมงค์
01359 สถาปัตยกรรม คู่มือ มาตรฐานหอพัก โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
01360 สถาปัตยกรรม แบบอาคารบ้านพัก 2 ห้องนอน แบบที่ 2 โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
01361 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างฝายเสริมระบบนิเวศ
01362 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบ ตรวจวัด และคำนวณผลงานความก้าวหน้า งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01363 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ควบคุมงาน และตรวจการจ้างงานก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน
01364 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารห้องน้ำ ไทยร่วมสมัย ขนาดกลาง (Size M)
01365 จัดซื้อจัดจ้าง การทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (BOQ แนบท้ายสัญญา) แนบสัญญา ตาม ว452 แบบง่ายที่สุด
01366 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
01367 ประชาสัมพันธ์ แบบก่อสร้าง ห้องน้ำ-ห้องสุขาชาย (แบบพักแรม) ?โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
01368 วิศวกรรมโยธา คู่มือกระบวนการขุดลอก
01369 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์
01370 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการกำหนดค่าปรับในสัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
01371 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2563
01372 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการโรงแรม สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
01373 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง)
01374 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไม วัสดุงานทาง ดิน หิน ทราย ถึงกำหนดไว้ในหลักเกณฑ์งานทางให้ใช้จากแหล่ง ไม่ได้กำหนดให้ใช้จากพาณิชย์จังหวัด
01375 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ขนาดกลาง
01376 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างมาตรฐาน ร้านจำหน่ายสินค้า ขนาดกลาง
01377 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับ เดือนธันวาคม 2562
01378 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ปีงบประมาณ 62) ปรับปรุงล่าสุด มี.ค. 62
01379 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด
01380 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา โดย กรมชลประทาน
01381 วิศวกรรมโยธา มยผ.1918-62 มาตรฐานการถมดินและการบดอัด (Standard of Fill and Compaction)
01382 วิศวกรรมโยธา มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope) โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01383 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ความแตกต่างระหว่างการควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้ควบคุมงานฝ่ายรัฐกับผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างในสัญญาจ้างก่อสร้าง
01384 สถาปัตยกรรม คู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01385 ประชาสัมพันธ์ รู้เรื่องบ้าน กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดย สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
01386 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิศวกร สถาปนิก ตามสัญญาก่อสร้างกับรัฐ คิดเป็นค่าใช้จ่าย อยู่ในส่วนของ ค่าอำนวยการก่อสร้าง (ค่าบริหารโครงการและบุคลากร)
01387 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การสืบราคาวัสดุก่อสร้างและราคาครุภัณฑ์จัดซื้อที่อยู่ในสัญญาก่อสร้าง สืบอย่างไร
01388 วิศวกรรม คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
01389 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ตัวอย่างใบอนุญาตภาคีพิเศษคุมงาน ในงานจ้างก่อสร้างของรัฐผู้ควบคุมงานที่เป็นคนของรัฐ
01390 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ค่าตอบแทนตาม ว85 และหนังสือตอบข้อหารือ และการเรียกค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
01391 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค โดย กรมที่ดิน
01392 จัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 533 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน
01393 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการประเมิน และการเสริมความมั่นคง แข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
01394 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01395 สถาปัตยกรรม การออกแบบสวนสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุ ผู้พิการและคนทุกวัย
01396 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือแนวทางการบริหารจัดการวัสดุที่ได้จากการขุดลอก
01397 วิศวกรรมโยธา VDO ทำความเข้าใจ เรื่อง การถมดินเพื่อสร้างอาคาร คิดค่า Factor F ได้ไหม
01398 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง (ที่มารับจ้างทำงานให้รัฐ)
01399 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ทำไมเจ้าหน้าที่ของรัฐถึงไปควบคุมงานก่อสร้างให้เอกชนไม่ได้
01400 วิศวกรรม เว็บไซต์ตรวจสอบ สถานะสมาชิกและใบอนุญาตวิศวกร โดย สภาวิศวกร
01401 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01402 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน
01403 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน
01404 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา การคิดค่าปรับ การงดหรือลดค่าปรับ ในช่วงระยะเวลาการการตรวจรับงาน
01405 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01406 วิศวกรรม ไม่อยากมีปัญหาน้ำรั่ว น้ำซึม ใช้คอนกรีตแบบไหนดี โดย CPAC
01407 วิศวกรรมโยธา ตัวอย่างแบบแปลนและคำอธิบายการลงนามในแบบงานก่อสร้างและงานซ่อมบำรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น
01408 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง)
01409 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อแอสฟัลท์คอนกรีต เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงทาง (ฉบับร่าง)
01410 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักผู้สูงอายุ ค.ส.ล. 1 ชั้น (แบบ A)
01411 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562 โดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
01412 วิศวกรรมโยธา ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่องมาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562
01413 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและประมาณราคา บ้านพักอาศัย 3 ชั้น 6 ห้อง โดย กรมที่ดิน
01414 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจและตรวจสอบสะพาน โครงการศึกษาและพัฒนาระบบการบริหารงานบำรุงรักษาสะพาน
01415 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ระบบท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ โดยสำนักบริหารจัดการน้ำ
01416 วิศวกรรมโยธา ปรับปรุง มทช.101-2561 มาตรฐานงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
01417 สถาปัตยกรรม ปัญหาน้ำท่วม หนู งู หรือ สัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่ใต้บ้านจะหมดไป
01418 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
01419 เรื่องน่ารู้ การเวทเปอร์เซนต์งาน พื้นฐาน กับโปรแกรมเอกเซลง่ายๆ
01420 เรื่องน่ารู้ การใช้งานโปรแกรมเอกเซล ในการสร้างกราฟ และการคัดลอกแนวตั้งมาวางแนวนอน
01421 เรื่องน่ารู้ Excel ในการสร้าง S-Curve แผนงานเบื้องต้น
01422 เรื่องน่ารู้ ดูผลตรวจสุขภาพประจำปี ขรก.ทร.
01423 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เซ็นออกแบบอาคารเอนกประสงค์ ของ อบต. โดยไม่ได้ออกแบบเอง และเป็นงานซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารสาธารณะ
01424 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ อบต.เวียงทอง จ.แพร่ กรณีบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ สามารถเบิกค่าตอบแทนได้ตาม ข้อ 3.1 ของ ว85
01425 วิศวกรรมโยธา เสาเข็มและการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม
01426 สถาปัตยกรรม 10 ลำดับการสร้างบ้าน By SCG Experience
01427 สถาปัตยกรรม แบบห้องน้ำแยกชาย-หญิง สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคกลาง ?โดย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
01428 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
01429 วิศวกรรมโยธา แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาถนนที่มีความเสี่ยงต่อการทรุดตัว
01430 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการคิดค่าปริมาณงานและงานบำรุงปกติ
01431 เรื่องน่ารู้ เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พิชิตปมปัญหา
01432 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กันยายน 2562
01433 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง โดย กรมชลประทาน
01434 วิศวกรรมโยธา คู่มือการบำรุงรักษาเขื่อนดินและอาคารประกอบ
01435 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการในการประมาณราคาค่าก่อสร้าง
01436 จัดซื้อจัดจ้าง กวจ. ตอบข้อหารือ เทศบาลนครพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ
01437 วิศวกรรมโยธา การสำรวจปริมาณงานเพื่อการก่อสร้าง
01438 จัดซื้อจัดจ้าง VDO แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
01439 สถาปัตยกรรม คู่มือแนวทางการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน
01440 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติประกอบมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
01441 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศแล้ว พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
01442 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
01443 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ?
01444 วิศวกรรมโยธา ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ
01445 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมดินซีเมนต์
01446 เรื่องน่ารู้ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01447 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล าตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ำ
01448 เรื่องน่ารู้ รวมข้อมูลเผยแพร่ของ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
01449 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
01450 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา
01451 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01452 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
01453 วิศวกรรมโยธา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาจัดทําแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานช่วงความยาว 40-100 เมตร
01454 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน
01455 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ เติมน้ำใต้ดินระดับตื้น
01456 องค์ความรู้ ตัวอย่าง pmqa เรียนจากแชมป์ เพื่อเป็นแชมป์
01457 จัดซื้อจัดจ้าง คำพิพากษา ศาลปกครองเชียงใหม่ ถนน AC เป็นงานประเภทเดียวกันกับ Para AC
01458 สถาปัตยกรรม ลักษณะอาคารเรียน อาคารประกอบ และราคามาตรฐานอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
01459 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
01460 วิศวกรรมโยธา มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น
01461 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิค
01462 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
01463 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการเขียนแบบ กองออกแบบ กรมชลประทาน 2534
01464 สถาปัตยกรรม รายการประกอบแบบก่อสร้างสำหรับใช้เป็นมาตรฐานกลาง
01465 วิศวกรรมโยธา แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01466 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒
01467 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง
01468 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01469 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กรกฎาคม 2562
01470 สื่อสารและสารสนเทศ วิธีสร้าง Line ChatBot แชทบอทที่สร้างได้ง่าย ๆ ไม่ต้องมีพื้นฐานโปรแกรมใด ๆ
01471 เรื่องน่ารู้ ชย.ทร. ได้จัดทำองค์ความรู้ในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์
01472 วิศวกรรมโยธา คู่มือฝาย โดย ฝ่ายออกแบบ ส่วนวิศวกรรม สชป.17กรมชลประทาน
01473 สถาปัตยกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
01474 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01475 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
01476 จัดซื้อจัดจ้าง ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563
01477 จัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบพัสดุประจำปี
01478 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ
01479 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
01480 สถาปัตยกรรม แบบบ้านสำเร็จรูป 2 (ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01481 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
01482 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร โดย ?กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01483 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์
01484 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลาง
01485 จัดซื้อจัดจ้าง การทิ้งงาน
01486 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่ของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
01487 จัดซื้อจัดจ้าง การทำสัญญา มาตรา 93-99
01488 จัดซื้อจัดจ้าง การจ้างที่ปรึกษา มาตรา 69-78
01489 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง ป้ายโครงการขนาด 7 เมตร
01490 สถาปัตยกรรม คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01491 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาผิวดิน ขนาดอัตราการผลิต 50 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01492 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1 ขนาดอัตราการผลิต 2.5, 5 , 10 และ 20 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01493 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปา ระบบประปาบาดาล ขนาดอัตราการผลิต 7และ10 ลบ.ม.ต่อ ชม.
01494 จัดซื้อจัดจ้าง เป็นทั้งผู้ควบคุมงาน เป็นทั้งกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง รับผิดอย่างไร และเบิกค่าตอบแทน ตาม ว85 อย่างไร
01495 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานกับกรรมการตรวจรับ เป็นบุคคลเดียวกันได้หรือไม่
01496 จัดซื้อจัดจ้าง ช่าง นายช่าง หน่วยงานของรัฐ ทำหน้าที่ควบคุมงานจำเป็น ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมไหม
01497 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562
01498 จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ตอบข้อหารือ อบจ.สุโขทัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้คุมงานก่อสร้าง ก็เบิกค่าตอบแทนได้
01499 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต
01500 สถาปัตยกรรม แบบ อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ
01501 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
01502 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ ประปาภูเขา
01503 วิศวกรรมโยธา การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01504 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน มิถุนายน 2562
01505 วิศวกรรม กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01506 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเลือกระบบประปา เพื่อพัฒนา อบต.
01507 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
01508 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
01509 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ
01510 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อากรแสตมป์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ มีผลบังคับใช้ 1 ก.ค. 2562
01511 สื่อสารและสารสนเทศ NPD QR Code Generator
01512 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
01513 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานบ่อพักน้ำ
01514 จัดซื้อจัดจ้าง มาตฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
01515 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายวิศวกรในงานจ้างเหมาก่อสร้าง ในราคากลางงานก่อสร้างอยู่ในค่าอำนวยการ และ วิศวกรของภาครัฐไปเซ็นควบคุมงานให้เอกชนไม่ได้
01516 สถาปัตยกรรม คู่มือการติดตั้ง ระบบผนังคอนกรีตมวลเบาสำเร็จรูป S Wall System
01517 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ วิธีการจัดทำเอกสารประกอบการควบคุมงานก่อสร้าง
01518 วิศวกรรมโยธา รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ การศึกษาจัดทําแบบมาตรฐานโครงสร้างสะพานช่วงความยาว 40-100 เมตร
01519 วิศวกรรมโยธา เครื่องมือที่ใช้ในงานคอนกรีต
01520 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เจ้าของอาคารเดิมไม่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ผู้ครอบครองอาคารคนใหม่ไม่พ้นผิด
01521 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราชกิจจาฯ ประกาศใช้ คำสั่งหัวหน้า คสช. สั่งโรงแรมผิดกฎหมายเข้าระบบ มีผลบังคับใช้ทันที
01522 วิศวกรรม ปูนซีเมนต์และการประยุกต์ใช้งาน
01523 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือรายการกำกับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน
01524 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 6
01525 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ป้ายโฆษณาไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดการให้เรียบร้อย
01526 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 6
01527 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
01528 จัดซื้อจัดจ้าง ว254 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
01529 จัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาฯตอบข้อหารือสมาคมสถาปนิก เรื่องการเซ็นแบบแปลนของสถาปนิก วิศวกร
01530 จัดซื้อจัดจ้าง ว149 ลว.26 มีนาคม 2562 กรณีราคาเสนอกับราคา BOQ ไม่ตรงกันและการทำราคาประเมินก่อนทำสัญญา (สำคัญมาก)
01531 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน พฤษภาคม 2562
01532 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กรมโยธาฯตอบข้อหารือสมาคมสถาปนิก เรื่องการเซ็นแบบแปลนของสถาปนิก วิศวกร
01533 สถาปัตยกรรม แบบอาคารที่ทำการ ขนาด 220 ตารางเมตร ด่านตรวจสัตว์น้ำท่าเรือสงขลา
01534 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2558 (ฉบับเต็ม)
01535 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.4/ว260 เรื่อง การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01536 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการทดสอบวัสดุด้านวิศวกรรมสำหรับหน่วยงานทดสอบประจำภูมิภาคของกรมชลประทาน
01537 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือกระบวนการขุดลอก
01538 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญายรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างในที่ราชพัสดุ
01539 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง เครื่องพ่นยางแอสฟัลต์แบบใช้แรงดันลม
01540 วิศวกรรมไฟฟ้า สวิทช์ทำงานด้วยแสง (โฟโตเซล)
01541 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน รายงานผล กรมโยธาธิการและผังเมือง
01542 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
01543 จัดซื้อจัดจ้าง ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01544 จัดซื้อจัดจ้าง ว224 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
01545 องค์ความรู้ การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ (การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด)
01546 ประชาสัมพันธ์ วีดีโอคลิปสรุปการดำเนินการ การจัดการความรู้ของ ชย.ทร.ประจำปี งป.2562
01547 จัดซื้อจัดจ้าง ว224 หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
01548 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด
01549 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01550 สถาปัตยกรรม แบบบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว
01551 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
01552 จัดซื้อจัดจ้าง Infographic ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่
01553 วิศวกรรมโยธา เสาเข็ม และการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็ม
01554 สถาปัตยกรรม มยผ.1321-61 มาตรฐานการออกแบบราวกันตกในอาคารจอดรถยนต์
01555 วิศวกรรมโยธา คู่มือและมาตรฐานความปลอดภัยงานก่อสร้างทางและสะพาน
01556 จัดซื้อจัดจ้าง Video การเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding รูปแบบใหม่
01557 สถาปัตยกรรม คู่มือการออกแบบปรับปรุงอาคารภาครัฐที่มีอยู่เดิมให้เป็นอาคารเขียวภาครัฐ
01558 วิศวกรรม แบบก่อสร้าง เสาธงขนาดความสูง 12 เมตร
01559 วิศวกรรมโยธา ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)
01560 สถาปัตยกรรม แบบบ้านอารยสถาปัตย์ 1 (ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01561 ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้างชั้นทางที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์
01562 วิศวกรรม หารือการขออนุญาตก่อสร้างปั้นจั่นยกของแบบหอสูง tower crane
01563 วิศวกรรมโยธา การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต
01564 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา ข้อตอบหารือ กวจ กรณีการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การตรวจสอบเอกสาร
01565 วิศวกรรมโยธา Anatomy โครงสร้างนั้นสำคัญไฉน
01566 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตและดิน) การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน
01567 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01568 องค์ความรู้ คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมงานสี หลังน้ำท่วม
01569 ประชาสัมพันธ์ ขอหารือแนวทางปฏิบัติตาม พรบ.พัสดุ 60 กรณีผู้ออกแบบกำหนดรายการวัสดุก่อสร้าง
01570 องค์ความรู้ กระบวนการหลักการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
01571 จัดซื้อจัดจ้าง บทเรียนการบันทึกข้อมูล e-GP แบบ step by step
01572 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เตรียมความพร้อมใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร
01573 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้แล้ว พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14)พ.ศ. 2562
01574 จัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7)พ.ศ. 2562
01575 เรื่องน่ารู้ คู่มือมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งป้ายจราจร มีนาคม 2561
01576 องค์ความรู้ E-book ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบกจัดทำขึ้น
01577 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ข้อห้ามในการประดับธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
01578 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.)ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับงานระบายน้ำ
01579 ประชาสัมพันธ์ การออกแบบความหนาโครงสร้างชั้นทางของถนนคอนกรีต โดย กรมทางหลวง
01580 จัดซื้อจัดจ้าง ฐานข้อมูลดัชนีเศรษกิจการค้า
01581 จัดซื้อจัดจ้าง VDO การบริหารสัญญา กรณีการคำนวณค่าปรับ ภายใต้ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
01582 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสี คิดแยกแต่ละชั้นหรือคิดรวมกันทุกชั้น (3 ชั้น)
01583 ประชาสัมพันธ์ แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
01584 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการคำนวณการเปรียบเทียบคืนค่างานฐานรากตอกเสาเข็มและฐานรากแผ่
01585 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดก่อนการคืนหลักประกันสัญญา
01586 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
01587 วิศวกรรมโยธา คู่มือการออกแบบอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01588 เรื่องน่ารู้ โปรแกรมรายงานผลการก่อสร้าง
01589 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักการและวิธีติดตามประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
01590 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) 2562 เวอร์ชั่นล่าสุด
01591 วิศวกรรม แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และฐานรากในงานจ้างก่อสร้าง
01592 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการตรวจสอบความชำนุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกัน
01593 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
01594 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒
01595 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างเขื่อนดินและข้อควรสังเกต
01596 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
01597 องค์ความรู้ คู่มือ มาตรฐานการเขียนแบบก่อสร้าง
01598 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แบบฟอร์มตัวอย่างบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
01599 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K เดือน กุมภาพันธ์ 2562
01600 จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย (ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย) รวบรวมข้อมูลโดยอธิวัฒน์ฯ
01601 วิศวกรรมโยธา แนวทางการแก้ปัญหาการพังทลายของตลิ่ง
01602 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีตงานฐานราก
01603 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือการติดตั้งระบบสายดิน
01604 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
01605 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด
01606 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01607 วิศวกรรมโยธา การถอดแบบหล่อและค้ำยันงานคอนกรีต
01608 วิศวกรรม การเขียนแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01609 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการและแนวคำวินิจฉัยเกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
01610 เรื่องน่ารู้ สิทธิ์ในเงินบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด และเงินช่วยพิเศษ
01611 วิศวกรรม งานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล (para sluny seal )
01612 จัดซื้อจัดจ้าง เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามการจัดซื้อจัดจ้างฯ
01613 วิศวกรรม Material Guide 1 โครงสร้างและงานระบบ By SCG Experience
01614 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP
01615 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แบบมาตรฐานระบบส่งน้ำและระบายน้ำ
01616 จัดซื้อจัดจ้าง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01617 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ไดอะแกรมการเดินท่อถังน้ำบนดิน มีระบบบายพาสให้ใช้น้ำได้ยามไฟฟ้าดับ
01618 ประชาสัมพันธ์ แบบโรงจอดรถ แบบ A-A กรมโยธาธิการและผังเมือง
01619 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือกรณีรายการงานตกหล่นไม่มีอยู่ในรายการคำนวณปริมาณงานและราคา(BOQ)
01620 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
01621 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน่วยงานภาครัฐ
01622 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการออกแบบอาคารระบายน้ำ
01623 จัดซื้อจัดจ้าง การซักซัอมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฏกระทรวงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561
01624 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มาตรฐานในการเขียนแบบ กองออกแบบ กรมชลประทาน ?กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01625 จัดซื้อจัดจ้าง กรมโยธาฯ ตอบข้อหารือ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดบึงกาฬ ว่าห้องน้ำสาธารณะ เป็นอาคารสาธารณะ
01626 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล ระบบท่อจ่ายน้ำและมาตรวัดน้ำ
01627 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การประเมินสภาพทางหลวงท้องถิ่น
01628 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
01629 ประชาสัมพันธ์ การติดตั้งSolar Cellบนหลังคา พื้นที่ไม่เกิน160 ตรม.นน.ไม่เกิน 20 กก./ตร.ไม่ถือเป็นการดัดแปลงอาคาร
01630 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
01631 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อรับมือภัยพิบัติ สำหรับประชาชน
01632 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01633 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สาระน่ารู้เกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01634 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
01635 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง การประปาส่วนภูมิภาค
01636 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือเลือกระบบประปา เพื่อพัฒนา อบต.
01637 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชน
01638 องค์ความรู้ ชุดมาตรฐานประกอบการออกแบบโครงสร้างลักษณะพิเศษ
01639 จัดซื้อจัดจ้าง รวมแบบฟอร์ม งานควบคุมอาคาร
01640 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานผู้รับจ้างงานก่อสร้าง มยผ. 701 – 2553
01641 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการใช้ที่ราชพัสดุ โดย กรมธนารักษ์
01642 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2561
01643 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561
01644 สถาปัตยกรรม มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร
01645 สถาปัตยกรรม คู่มือมาตรฐานในการเขียนแบบ
01646 ประชาสัมพันธ์ รวมภาพกิจกรรม Happy New Year Party หน้าอย่างไร...ก็ใจ ชย.
01647 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา สำหรับงานถนนท้องถิ่น
01648 วิศวกรรม คู่มือการปฎิบัติงานด้านเครื่องจักรกล
01649 สถาปัตยกรรม นวกรรม การออกแบบงานวัด และวัสดุก่อสร้างสำหรับงานวัด โดย SCG
01650 ประชาสัมพันธ์ กปภ.04-2558 มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า
01651 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561
01652 จัดซื้อจัดจ้าง ว546 ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยการโอน
01653 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับ เดือนธันวาคม 2561
01654 จัดซื้อจัดจ้าง เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01655 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
01656 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หลักกฎหมายจากบทความสั้นคดีปกครอง ที่น่าสนใจ เล่มที่ 8
01657 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รู้รอบเรื่อง"ตรวจสอบอาคาร"All about Building Inspection โดย ​กองควบคุมอาคาร สำานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
01658 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง
01659 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง พ.ศ. 2561 โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
01660 จัดซื้อจัดจ้าง ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณค่า K ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
01661 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560
01662 จัดซื้อจัดจ้าง รวมประมาณราคา แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน สพฐ. (Excel)งบประมาณ 2562
01663 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการแบบมาตรฐาน งวดงาน และ ประมาณราคา สพฐ. ปีงบประมาณ 2562
01664 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2562 สำหรับอาคารเรียนอาคารประกอบในสังกัด สพฐ
01665 จัดซื้อจัดจ้าง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจาปี พ.ศ. 2561
01666 จัดซื้อจัดจ้าง สปช.ทร.กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี งป.62
01667 จัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างราชการ กฎหมายกำหนดให้ใช้ภาคีวิศวกรคุมงาน หน่วยงานอยากให้ใช้สามัญวิศวกร ทำได้หรือไม่
01668 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 2560 ตั้งบุคคลคนเดียวกัน เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างและกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างได้หรือไม่
01669 เรื่องน่ารู้ ทำไมบัตรประชาชนจึงมีเลข 13 หลัก
01670 สื่อสารและสารสนเทศ การใช้งานระบบ ข่าวกิจกรรมผู้บริหาร กรมช่างโยธาทหารเรือ (Share on facebook)
01671 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
01672 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน
01673 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำบนสะพานและในทางลอด
01674 โปรแกรม การจัดทำตารางรวบรวมใบสั่งซื้อ
01675 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการวางแผนและจัดการต้นทุนงานก่อสร้างด้วยโปรแกรม MICROSOFT PROJECT 2010
01676 วิศวกรรมโยธา หนังสือคู่มือ การออกแบบสะพาน (BRIDGE DESIGN Manual In Thai Version)
01677 จัดซื้อจัดจ้าง ราคามาตรฐานเครื่องหมายจราจร สิงหาคม 2561
01678 วิศวกรรมโยธา การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01679 วิศวกรรมโยธา เสาเข็ม และการคำนวณ การรับน้ำหนักของเสาเข็มโดยสำนักควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง
01680 สถาปัตยกรรม ขั้นตอนการสร้างบ้านควรรู้ กับ SEACON HOME
01681 สถาปัตยกรรม 10 ลำดับการสร้างบ้าน
01682 สถาปัตยกรรม เรื่องควรรู้ ก่อนสร้างบ้าน
01683 สถาปัตยกรรม การติดตั้งพื้นวีว่าบอร์ด
01684 วิศวกรรมโยธา แบบจำลองการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร คสล.
01685 สถาปัตยกรรม เทคนิคก่อสร้าง บ้านพักอาศัย 2 ชั้น
01686 วิศวกรรมโยธา เทคนิคช่วยตอกเสาเข็มเรื่องสูตร
01687 วิศวกรรมโยธา การก่อสร้างกำแพงรั้ว
01688 วิศวกรรมโยธา มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01689 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร โดย สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง
01690 สถาปัตยกรรม สัปปายะสภาสถาน อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ย่านเกียกกายภายใต้งบประมาณหนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท
01691 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)
01692 จัดซื้อจัดจ้าง อนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณให้หน่วยใช้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดชื้อ-จ้าง ประจำปี งป.61
01693 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ของสำนักงบประมาณ
01694 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
01695 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานการออกแบบอาคารที่ทำการ อาคารอยู่อาศัยรวม และบ้านพัก
01696 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงฉบับที่ 65 (พรบ.ควบคุมอาคาร 2522) การติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคา
01697 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร พ.ศ. 2561
01698 การดำเนินการ กฎกระทรวงฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
01699 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ปี 2545 - 2559
01700 จัดซื้อจัดจ้าง รวมข้อหารือและคำวินิจฉัยอุทธรณ์เกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ปีงบประมาณ 2560
01701 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง กรรมการราคากลาง เบิกค่าตอบแทนอย่างไร ตาม ว.85
01702 จัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางงานก่อสร้างของราชการ มีอายุ 30 วัน นับจากวันไหนถึงวันไหน
01703 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีหนังสือกฏหมายก่อสร้างอาคาร
01704 ประชาสัมพันธ์ แจกฟรีมาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต
01705 องค์ความรู้ แจกฟรีหนังสือการสำรวจรังวัด
01706 เรื่องน่ารู้ ภาพในอดีต
01707 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
01708 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิศวกรโยธา
01709 ประชาสัมพันธ์ Discovery สารคดีที่โลกจดจำ 13 หมูป่า
01710 จัดซื้อจัดจ้าง งานสัญญาเดียว ต้องเอาค่างานต้นทุนทั้งโครงการมารวมกันก่อน
01711 วิศวกรรมไฟฟ้า ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ
01712 วิศวกรรมไฟฟ้า นวัตกรรมสุดล้ำ กฟผ. หุ่นยนต์ทำความสะอาดลูกถ้วยฉนวนไฟฟ้า โดยไม่ดับไฟ
01713 ประชาสัมพันธ์ หนังสือกฎหมายก่อสร้าง หลักสูตร ปวช.
01714 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว
01715 วิศวกรรมโยธา เอกสารการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานฉาบผิวทางแบบพาราสเลอรี่ซีล
01716 วิศวกรรมโยธา คู่มือมาตรฐานการออกแบบการก่อสร้างทางจักรยาน สำหรับประเทศไทย
01717 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงานผิวทางพอรัสแอสฟัลต์คอนกรีต (Porous Concrete)
01718 จัดซื้อจัดจ้าง กห.อนุมัติแนวทางการจัดซื้อตัดจ้าง และแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์ฯ งานที่อยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของ ปล.กห.
01719 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ วิธีปฏิบัติตนช่วงน้ำท่วมอย่างปลอดภัย
01720 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจ้างที่ปรึกษา
01721 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าธรรมเนียม หนังสือรับรอง ตามแบบ ข.1 ข.7 ฉบับละ 20 บาท
01722 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา โรงจอดรถ
01723 จัดซื้อจัดจ้าง มอบอำนาจ ว693 และ ว645
01724 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้าง ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10 เปอร์เซ็นต์ ของงบประมาณทั้งโครงการ ไม่ต้องใช้ราคาวัสดุพาณิชย์
01725 สื่อสารและสารสนเทศ ระบบค้นหา กฏ ระเบียบ มติ ครม. หนังสือเวียน จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และ มือถือ
01726 จัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์จัดซื้อมากกว่างานก่อสร้างไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง
01727 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในช่วงโควิด 19
01728 จัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขระยะเวลาการสิ้นสุดมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการฯ ในช่วงโควิด 19
01729 สถาปัตยกรรม แบบอาคารพักเจ้าหน้าที่ โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
01730 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้รับจ้างไม่เสนอแผนการใช้พัสดุภายในประเทศ กรรมการตรวจรับซึ่งมีหน้าที่บริหารสัญญาต้องติดตาม
01731 จัดซื้อจัดจ้าง คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 265_65 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
01732 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ แนวทางการปฏิบัติในการจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ
01733 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบปฏิบัติประจำกองทัพเรือ เมื่อมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการปฏิบัติราชการในหน้าที่(รปจ.ทร.๒)
01734 จัดซื้อจัดจ้าง วัสดุก่อสร้างงานก่อสร้างทาง ประเภท ดิน หิน ทราย ให้ใช้จากแหล่งวัสดุ ไม่ใช้ราคาวัสดุพาณิชย์จังหวัด
01735 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ถนนสาธารณะไม่เข้ากฎหมาย พรบ.ควบคุมอาคาร แต่เป็นสิ่งก่อสร้างที่เข้าวิศวกรรมควบคุม
01736 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการกำหนดราคากลาง ถอดปริมาณวัสดุผิดพลาด น้อยความจริงต้องรับผิดอะไรบ้าง และผู้รับจ้างขอเพิ่มค่าจ้างได้หรือไม่
01737 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ใบอนุญาตวิศวกรรมควบคุม มี 4 ระดับ
01738 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา 2019
01739 วิศวกรรมไฟฟ้า ขั้นตอนการทดสอบเคเบิลใต้ดิน
01740 จัดซื้อจัดจ้าง หน้าที่กรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ตามระเบียบ ข้อ 176
01741 จัดซื้อจัดจ้าง แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ มาตรา 60 และตามระเบียบฯ ข้อ 21 วรรคสาม
01742 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภค ในงานจ้างก่อสร้างภาครัฐ
01743 จัดซื้อจัดจ้าง การแปลงราคาหินจากราคาต่อตัน เป็นราคาต่อลูกบาศก์เมตร
01744 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง คนเดียว สามารถควบคุมงานได้มากกว่า 1 สัญญา
01745 จัดซื้อจัดจ้าง ตีเส้นจราจรอย่างเดียวก็เป็นงานก่อสร้าง
01746 จัดซื้อจัดจ้าง สี 1 แกลลอนมีกี่ลิตร
01747 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือรับรองผลงาน
01748 จัดซื้อจัดจ้าง ว470 สาขางานก่อสร้าง
01749 จัดซื้อจัดจ้าง จ้างวิศวกร เป็นสัญญาจ้างเหมาบริการ 1 ปึ แต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานไม่ไดั
01750 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ห้องน้ำประชาชน
01751 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงการรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
01752 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2565
01753 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างวัสดุ-ครุภัณฑ์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
01754 จัดซื้อจัดจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตรวจรับพัสดุได้ ไม่มีข้อห้าม แต่ห้ามหัวหน้าเจ้าหน้าที่โดยตำแหน่ง
01755 จัดซื้อจัดจ้าง งานตามสัญญา แม้หน่วยงานถอดปริมาณงานผิดพลาด ต่ำกว่าความจริง ผู้รับจ้างก็มีหน้าที่ทำงานตามสัญญา ไม่ใช่งานเพิ่ม คิดเงินเพิ่ม ไม่ได้
01756 จัดซื้อจัดจ้าง กรรมการตรวจรับพัสดุ ในงานจ้างก่อสร้าง ควรตั้งคนที่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้าง ร่วมเป็นกรรมการด้วย
01757 จัดซื้อจัดจ้าง ตัวอย่างการคิดราคากลางงานดินลูงรังหรือวัสดุคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์ราคากลางงานทาง
01758 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าแรงทาสีภายนอกกับภายใน แตกต่างกัน ต้องใช้ให้ถูกต้อง
01759 วิศวกรรมไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ค่าความต้านทานไฟฟ้าในดิน เพื่อสำรวจความเสียหายของโครงสร้างทาง
01760 วิศวกรรมโยธา ราคาผลิตภัณฑ์แอสฟัลท์ ประจำเดือน มีนาคม 2565
01761 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงาน Asphalt Hot mix in Place Recycling
01762 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการปลูกต้นไม้ ในเขตทางหลวง
01763 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน Asphalt Hot mix in Place Recycling
01764 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ สรุปมติสำคัญของคณะกรรมการผังเมือง เล่มที่ 21 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01765 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบเครื่องแบบชุดน้ำเงิน
01766 วิศวกรรมโยธา คู่มือการเก็บข้อมูลพื้นฐานสะพาน และ การประเมินความเสียหายเบื้องต้น
01767 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา บ้านพักข้าราชการ (บ้านเดี่ยว)
01768 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการพิจารณาอนุญาตในการจ้างช่วงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐
01769 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือแนวทางการปฏิบัติกรณี บริษัท สหภัณฑ์ อิเลคทริค จำกัด เป็นผู้ทิ้งงาน
01770 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01771 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ห้องน้ำประชาชน
01772 จัดซื้อจัดจ้าง การซื้อประกันภัยรถยนตร์พร้อมกัน 20คันจะดำเนินการด้วยวิธีไหน
01773 จัดซื้อจัดจ้าง สถานะของหนังสือแจ้งเตือนให้รื้อถอนอาคาร
01774 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง โดยการนาเข้าข้อมูลแบบ Excel Loader
01775 จัดซื้อจัดจ้าง ว 69_65 แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
01776 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ
01777 จัดซื้อจัดจ้าง การบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
01778 วิศวกรรมโยธา คู่มือปฏิบัตงานทดลอง งานคอนกรีต
01779 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่สัตหีบเพื่อความมั่นคงทางทหารของกองทัพเรือ
01780 วิศวกรรมไฟฟ้า แนวทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าสัตหีบ
01781 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01782 เรื่องน่ารู้ Perpetual motion machine Idea, Kinetic art object, Marble Machine
01783 เรื่องน่ารู้ ระบบผนัง FULFiLwall System
01784 องค์ความรู้ Heat Transfer
01785 องค์ความรู้ Heat Transfer
01786 จัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้าง จำเป็นต้องแก้สัญญา แม้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว สามารถแก้สัญญาได้
01787 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้เสนอราคารายที่ชนะ อ้างโควิด ไม่เข้าทำสัญญาตาม ว171 หน่วยงานต้องพิจารณาข้อเท็จจริงก่อนหากไม่มีเหตุอันสมควร ต้องเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน
01788 จัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานต้องการแก้ไขสัญญาตัดค่างานบางส่วน และเพิ่มงานที่จำเป็นต้องทำ
01789 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
01790
01791 สถาปัตยกรรม คู่มือการปฏิบัติงานด้านก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโดยการควบคุม
01792 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คู่มือการถวายพระกฐินพระราชทาน 2564
01793 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ การเช่าหรือจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่
01794 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ 1-13
01795 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560
01796 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ หนังสือ กวพ. ว 965 ลงวันที่ 22 ก.ย. 64 กำหนดแนวการบริหารสัญญาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
01797 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ รวมคำวินิจฉัยอุทธรณ์คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
01798 จัดซื้อจัดจ้าง ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือ ยกเลิก ว89 ใช้ ว 845 แทน
01799 จัดซื้อจัดจ้าง การจำแนกประเภทวัสดุ ครุภัณฑ์ ตามรายจ่ายงบประมาณ
01800 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
01801 วิศวกรรมโยธา บทความวิชาการ ปัญหาถนนทรุดตัวในงานก่อสร้างทาง
01802 ประชาสัมพันธ์ รายงานองค์ความรู้ที่มีการจัดการเพื่อให้เกิดวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564
01803 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประเมินการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2564 จัดทำโดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01804 จัดซื้อจัดจ้าง คำถามที่พบบ่อย ว89 และ ว164
01805 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการพักอาศัยในบ้านพักของกองทัพเรือ พ.ศ.2564
01806 ประชาสัมพันธ์ คำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง โควิด 19
01807 ประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
01808 ประชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
01809 ประชาสัมพันธ์ แผนบริหารความต่อเนื่อง (ฺBCP) กรมช่างโยธาทหารเรือ
01810 จัดซื้อจัดจ้าง คำถามที่พบบ่อย ว89 และ ว164
01811 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางประชุมผ่านสื่ออเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
01812 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ เพราะเหตุใด ถึงไม่ปรับลดราคากลาง? ให้เป็นตัวเลขกลมๆ
01813 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มผย.1101-64 ถึง มยผ.1106-64 โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01814 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
01815 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
01816 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
01817 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
01818 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานวัสดุวิศวกรรม (คอนกรีตและดิน) การทำงานคอนกรีต การทำงานดิน โดย ส่วนวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรม สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน
01819 วิศวกรรมโยธา การตรวจสอบรอยร้าวและการวิบัติของอาคาร โดย กลุ่มงานวางโครงการ 4 สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
01820 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนฯ (ว.89)
01821 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี
01822 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
01823 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
01824 จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องเล่าคดีปกครอง เปิดปมคิด พชิตปมปัญหา by ลุงเป็นธรรม เล่ม 2 โดย สํานักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครอง
01825 จัดซื้อจัดจ้าง ว175 พิจารณาร่าง spec
01826 จัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา หนังสือเวียนข้อตอบหารือ
01827 องค์ความรู้ คู่มือ ตำรา สอบเลื่อนฐานะ
01828 วิศวกรรมโยธา มทช. 215 2557 มาตรฐานวัสดุมวลรวมผสมเย็นด้วยแอสฟัลด์อิมัลชั้น (cold mixed asphalt ) โดย กรมทางหลวงชนบท
01829 องค์ความรู้ คู่มือรู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว โดย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
01830 จัดซื้อจัดจ้าง ว 164 มาตรการใช้จ่ายปี 64
01831 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
01832 สถาปัตยกรรม แนวทางเบื้องต้นในการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงานประสิทธิภาพสูงเชิงสถาปัตยกรรม
01833 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01834 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคาห้องน้ำ- ส้วมคนพิการและประชาชน
01835 จัดซื้อจัดจ้าง หนังสือเวียนและคำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01836 ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน หัวหน้าส่วนราชการเรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
01837 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก reinforced concrete จัดทำโดย สภาวิศวกร 2558
01838 วิศวกรรมโยธา แบบและประมาณราคา ถนน ลานจอดรถ และรางระบายน้ำ
01839 วิศวกรรมโยธา งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก reinforced concrete จัดทำโดย สภาวิศวกร 2558
01840 เรื่องน่ารู้ เครื่องมือประหยัดพลังงาน ค้นหาโดย พ.จ.อ.ภีกดี. ถิ่นระยะ
01841 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ อทร.9204 คู่มือการปฏิบัติเกี่ยวกับสถานีดับเพลิงของหน่วยต่างๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.2562
01842 ประชาสัมพันธ์ ชย.ทร. อนุมัติประกาศประกวด กระบวนการ นวัตกรรม และ opl งป.64
01843 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 ฉบับประชาชน
01844 สถาปัตยกรรม แบบและประมาณราคา เสาธงชาติ โดย ฝ่ายแบบแผนและควบคุมการก่อสร้าง กองพัสดุ กรมที่ดิน
01845 วิศวกรรมโยธา คู่มือการประเมินความเสี่ยงขั้นต้นของอาคารที่อาจได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหว
01846 วิศวกรรมโยธา คู่มือ หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง โดย กรมชลประทาน
01847 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐาน บ้านพักแฝด ขนาด 130 ตารางเมตร (ระดับ 1-2)
01848 วิศวกรรมไฟฟ้า คู่มือฝึกสอนระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์
01849 วิศวกรรมโยธา คู่มือการสำรวจหาโพรงใต้ถนนคอนกรีต โดยสำนักวิจัยและพัฒนางานทาง กรมทางหลวง
01850 จัดซื้อจัดจ้าง การจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์
01851 องค์ความรู้ ขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวม
01852 วิศวกรรมโยธา คู่มือทดสอบ หิน ทรายและคอนกรีต โดย Cpac
01853 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือน ธันวาคม 2563
01854 สถาปัตยกรรม ห้องน้ำ-ครัว กับวัสดุและงานระบบ
01855 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกลาง โดย กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
01856 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
01857 องค์ความรู้ พระราชบัญญัติการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
01858 องค์ความรู้ แผนบริหารความต่อเนื่อง (BUSINESS CONTINUITY PLAN : BCP)
01859 จัดซื้อจัดจ้าง อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร ทนไฟ เป็นส่วนใหญ่ ต้องแสดงรายการคำนวณ
01860 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล
01861 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างโรงจอดรถ (เพื่อเก็บรถยนต์ส่วนกลางของ อบต.บ่อเบี้ย) โดยวิทยา วงศ์แช่มชื่น (ช่างวิทย์ อุตรดิตถ์)
01862 วิศวกรรมโยธา คอนกรีตวัสดุสำหรับโครงสร้าง Cement and Applications
01863 ประชาสัมพันธ์ เยี่ยมบ้านน้อง อิ่มท้องกับพี่ สุขสันต์สามัคคี น้องพี่ ชย.
01864 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง
01865 จัดซื้อจัดจ้าง การบอกเลิกสัญญาต้องสุจริต
01866 องค์ความรู้ ป้ายจราจร
01867 ประชาสัมพันธ์ คู่มือการจัดทำ TOR
01868 องค์ความรู้ เอกสารบรรยาย ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
01869 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
01870 วิศวกรรมโยธา คู่มือซ่อมบำรุงรักษาทางหลวง (ROAD MAINTENACE MANUAL)
01871 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาแบบผิวดิน
01872 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือมาตรฐานการดูแลและบำรุงรักษาระบบประปาบาดาล
01873 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ คลอดระเบียบฯเทียบ หน.ส่วนราชการ ก.กลาโหม เทียบเท่าอธิบดี 244 ตำแหน่ง
01874 จัดซื้อจัดจ้าง ประกันภัยรถราชการ
01875 จัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำประกันภัย ว 366
01876 วิศวกรรมโยธา การควบคุมงานก่อสร้างผิวแบบเคพซีล(Cape Seal) โดย กรมทางหลวง
01877 วิศวกรรมโยธา คู่มือบ้านเหล็กสร้างง่าย เข้าใจขั้นตอนการสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กอย่างง่ายๆ ทีละขั้นตอน
01878 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ราชกิจจานุเบกษา ห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พื้นที่ 8 แขวง 4 เขตใน กทม.
01879 วิศวกรรมโยธา คู่มือการปฏิบัติงานด้านเครื่องจักรกลงานดิน
01880 ประชาสัมพันธ์ การควบคุมคุณภาพวัสดุสร้างทางสำหรับการก่อสร้างถนนปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
01881 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบอาคารพาณิชย์โครงสร้างเหล็ก SM520
01882 จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการควบคุมงานก่อสร้าง โดย ส่วนวิศวกรรม สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
01883 เรื่องน่ารู้ การตั้งค่าการเชื่อมต่อมือถือกับระบบงาน ทร. (Android)
01884 วิศวกรรมโยธา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ งานแบบวิศวกรรมโครงสร้าง โดย กรมยุทธโยธาทหารบก
01885 จัดซื้อจัดจ้าง ร่างหลักเกณฑ์กการประเมินผู้ประกอบการ
01886 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 2563- 2567
01887 จัดซื้อจัดจ้าง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
01888 โปรแกรม โปรแกรมประมาณราคาเบื้องต้น โดย น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ
01889 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างอาคารโรงอาหาร โดย ศูนย์บริภัณฑ์เทคโนโลยีการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
01890 องค์ความรู้ คู่มือรู้ทันภัย ป้องกันได้ก่อนใกล้ตัว โดย สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
01891 ประชาสัมพันธ์ NPD Application for Android mobile
01892 จัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
01893 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19
01894 องค์ความรู้ ประตูรั้วบ้านรุกล้ำที่สาธารณะ
01895 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
01896 จัดซื้อจัดจ้าง ว-496-แบบแจ้งผู้ทิ้งงาน
01897 จัดซื้อจัดจ้าง ว108 แนวทางปฏิบัติหลังการบอกเลิกสัญญา
01898 จัดซื้อจัดจ้าง แบบหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง (รายงานความเห็นการพิจารณาอุทธรณ์)
01899 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์แบบปรับราคาได้ (ค่า K)
01900 จัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
01901 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่าK)
01902 องค์ความรู้ คู่มือผู้ใช้ ตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet)
01903 องค์ความรู้ มาตรฐานสียานพาหนะสายขนส่ง
01904 สถาปัตยกรรม แบบโรงคลุมอุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
01905 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้างป้ายชี้ทาง รูปแบบธรรมชาติและพื้นถิ่น ขนาด 0.10 x 0.40 x 2.00 ม.
01906 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 2
01907 วิศวกรรมโยธา ความรู้เรื่อง ชนิดของรอยร้าว 1
01908 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบและการก่อสร้างสนามบิน
01909 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
01910 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล การออกแบบระบบสูบน้ำเพื่อใช้ในการชลประทาน ประเภทแพสูบน้ำ
01911 จัดซื้อจัดจ้าง ประเด็นที่น่าสนใจ เรื่อง ก่อสร้างไม่ครบตาม แบบแปลน แนบท้ายสัญญา มีสิทธิถูกปรับ-รับค่าจ้างไม่เต็ม
01912 จัดซื้อจัดจ้าง การควบคุมงาน โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
01913 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓
01914 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางารประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
01915 วิศวกรรมโยธา แบบก่อสร้าง รั้วเหล็กถัก โดย กรมช่างโยธาทหารเรือ
01916 สถาปัตยกรรม เตรียมบ้านสู้ภัย คู่มือประจำบ้าน สร้างความรู้และความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและรับมืออุบัติภัยต่างๆ
01917 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01918 วิศวกรรมโยธา คู่มือรอยต่อเหล็กในงานสถาปัตยกรรม Steel Connection
01919 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือ การตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก โดย สํานักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน
01920 จัดซื้อจัดจ้าง VDO ผู้รับจ้างส่งงาน ก่อนระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาสิ้นสุด แต่ต้องรอผลทดสอบคอนกรีต
01921 สถาปัตยกรรม มยผ.1915-62 มาตรฐานการก่อสร้างบริเวณลาดเชิงเขา (Standard of Construction on Slope)
01922 จัดซื้อจัดจ้าง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ พ.ศ.2562
01923 วิศวกรรมโยธา คู่มือวิธีการปฏิบัติงานก่อสร้างทางลอด โดยสำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวง
01924 วิศวกรรมโยธา VDO ถอดนับจำนวนเหล็กปลอก และ ถอดความยาวเหล็ก ด้วยด้วย SketchUp และ Profile builder
01925 สถาปัตยกรรม การขยายโฉนดให้ได้ขนาดที่ถูกต้อง ด้วยโปรแกรม SketchUp
01926 ประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.63
01927 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล คู่มือผู้ควบคุมการผลิตน้ำประปาบาดาล แบบ 3 in 1
01928 วิศวกรรมโยธา แบบเสาอากาศวิทยุ สูง 45 เมตร โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
01929 สถาปัตยกรรม แบบมาตรฐานสถานีสูบน้ำแบบโรงสูบ
01930 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
01931 เรื่องน่ารู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
01932 สถาปัตยกรรม แบบก่อสร้าง โรงจอดรถยนต์และห้องพัสดุ
01933 จัดซื้อจัดจ้าง VDO วิศวกร สถาปนิก ที่ผู้รับจ้าง ต้องจัดมาเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง(ตามกฎหมายวิชาชีพ) ตามสัญญาก่อสร้างกับรัฐ
01934 องค์ความรู้ เอกสารการสมัครรางวัลเลิศรัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2562
01935 จัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
01936 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี 2563 ของ นขต.กห. และเหล่าทัพ งานที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติ ของ ปล.กห.
01937 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร ?โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง
01938 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01939 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน
01940 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ
01941 เรื่องน่ารู้ หมายเลขโทรศัพท์ผู้บังคับบัญชา ตุลาคม 2562
01942 วิศวกรรม การเลือกชนิดและขนาดของท่อ
01943 จัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกคำสั่ง กห. เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของ กห. และออกใหม่
01944 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปี งป.2562
01945 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (ว476)
01946 วิศวกรรมโยธา คู่มือการก่อสร้างอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01947 วิศวกรรม คู่มือกระบวนการขุดลอก
01948 วิศวกรรม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรางรถไฟ
01949 สถาปัตยกรรม มาตรฐานประกอบการปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอาคาร การขุดดินและการถมดิน
01950 จัดซื้อจัดจ้าง การอนุมัติยกเว้นให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่องไปในปีงบประมาณใหม่ แต่ไม่อาจลงนามในสัญญาได้ทัน มีผลย้อนหลัง (ว 346)
01951 จัดซื้อจัดจ้าง การอุทธรณ์ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
01952 จัดซื้อจัดจ้าง กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
01953 วิศวกรรมโยธา มยผ.1333-61มาตรฐานความคงทนของอาคารเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
01954 ประชาสัมพันธ์ บทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" บทเพลงในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
01955 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี
01956 วิศวกรรมโยธา ชนิดของเขื่อนป้องกันตลิ่ง
01957 สถาปัตยกรรม แบบอาคารอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
01958 วิศวกรรมโยธา Neoblock ผลิตภัณฑ์อิฐก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยี Link N Lock
01959 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ มยผ. 3101-51 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล
01960 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวนเงินเพิ่มหรือลดค่างาน ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
01961 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ CHECKLIST งานก่อสร้าง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง
01962 องค์ความรู้ แบบ CheckList ความปลอดภัยในการทำงาน
01963 ระเบียบแนวทางปฏิบัติ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2562
01964 วิศวกรรมโยธา การบ่มคอนกรีตหน้างานก่อสร้าง กับ ผลทดสอบคอนกรีตที่อายุ 28 วัน
01965 จัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเครื่องจักรขุดดิน 20 ชม. ชม.ละ 1,500 บาท ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือไม่
01966 วิศวกรรมไฟฟ้า มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป
01967 วิศวกรรมไฟฟ้า มยผ. 4502-51 มาตรฐานงานเดินสายไฟฟ้าทั่วไป
01968 วิศวกรรมโยธา แบบมาตรฐานโครงป้ายชื่อ ซอยแยกย่อย
01969 วิศวกรรมโยธา เทคนิคการควบคุมงานโครงสร้างคันทางและผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต
01970 เรื่องน่ารู้ บ้านแบบไหนก็คูลได้ วิธีปรับบ้านเย็นง่ายๆได้ผลจริง
01971 สถาปัตยกรรม แบบบ้านสำเร็จรูป 2 (ขนาด 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ)
01972 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
01973 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือราคากลางใหม่ ว.206 1พ.ค.62
01974 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แนวทางและหลักเกณฑ์การออกแบบโครงการชลประทานขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ำ
01975 จัดซื้อจัดจ้าง ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยความผิดวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒
01976 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการเตรียมการจัดหาพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01977 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
01978 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง กรณีใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน
01979 วิศวกรรมโยธา คู่มืองานเหล็กเสริมคอนกรีต (Steel Reinforcing Bar Handbook)
01980 วิศวกรรมประปาและสุขาภิบาล แคตตาล็อค ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อพีวีซี ท่อน้ำไทย
01981 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส)
01982 จัดซื้อจัดจ้าง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือขยายเวลาตามสัญญา
01983 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา
01984 ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวงกําหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม
01985 องค์ความรู้ คู่มือการทดสอบสมรรถภาพทางกาย สําหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
01986 ประชาสัมพันธ์ รายการรายละเอียดทั่วไป ประกอบแบบแปลนการก่อสร้างระบบประปา
01987 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย ธันวาคม 2561 ใช้สำหรับจัดทำงบประมาณ โดยสำนักงบประมาณ
01988 องค์ความรู้ สร้างแบบสอบถามออนไลน์+สร้าง QRCode
01989 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่าK) มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
01990 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4
01991 ประชาสัมพันธ์ ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
01992 ประชาสัมพันธ์ คำสั่งกรมช่างโยธาทหารเรือ (เฉพาะ) ที่ 1077/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ของกรมช่างโยธาทหารเรือ
01993 วิศวกรรมโยธา มาตรฐานการออกแบบและ การก่อสร้างสนามบินเฮลิคอปเตอร์
01994 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference - TOR)
01995 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
01996 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือรายการกำกับการควบคุมการก่อสร้างให้มีคุณภาพมาตรฐาน โดย กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
01997 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2
01998 จัดซื้อจัดจ้าง มาตรการและแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 62
01999 วิศวกรรมโยธา SYS Design Kit (ASD) โปรแกรมวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้าง
02000 วิศวกรรมโยธา คู่มือออกแบบอาคารสำเร็จรูป ด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขนาดใหญ่
02001 จัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)
02002 ประชาสัมพันธ์ กรมบัญชีกลางตอบข้อหารือ การดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
02003 ประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง กำหนดแบบที่ใช้ในการดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี
02004 วิศวกรรมโยธา หลักการคำนวณและออกแบบงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง
02005 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ตอบข้อหารือ เทศบาลนครตรัง กรณีการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจัดหาคอมพิวเตอร์
02006 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
02007 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
02008 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการคำนวณราคากลางในระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์
02009 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด 24 ก.ย. 61)
02010 ประชาสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
02011 จัดซื้อจัดจ้าง ภาพรวมระบบคำนวณราคากลาง
02012 จัดซื้อจัดจ้าง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
02013 ประชาสัมพันธ์ EEC มหานครแห่งใหม่เปลี่ยนโฉมหน้าประเทศไทย
02014 จัดซื้อจัดจ้าง ข้อหารือการจ้างก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 44 ยูนิต โรงพยาบาลอุดรธานี
02015 วิศวกรรมโยธา STEEL TRUSS DESIGN HANDBOOK
02016 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางแจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
02017 สถาปัตยกรรม คู่มือกฎหมายควบคุมอาคาร
02018 วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมฐานราก
02019 วิศวกรรมโยธา การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต
02020 จัดซื้อจัดจ้าง อัตราราคางานต่อหน่วย สำนักงบประมาณ มกราคม 2561
02021 จัดซื้อจัดจ้าง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มกราคม 2561
02022 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็นคําถาม – คําตอบที่บ่อย (FAQ)เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างประจําเดือน พฤษภาคม 2561
02023 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลนิติบุคคลที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
02024 จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
02025 จัดซื้อจัดจ้าง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 6 กันยายน 2561
02026 จัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลางประกาศ กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม 17 รายการ
02027 จัดซื้อจัดจ้าง กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
02028 จัดซื้อจัดจ้าง คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 กระบวนงาน (Work Manual)
02029 ประชาสัมพันธ์ หนังสือการวางแผนงานก่อสร้าง
02030 ประชาสัมพันธ์ นาวีวิจัย 2018 - ก้าวต่อไปเพื่อเป็นหนึ่งในท้องทะเล
02031 tip&trick 27 EASY LIFE HACKS FOR YOUR HOME
02032 tip&trick 20 SURVIVAL HACKS THAT MAY SAVE YOUR LIFE ONE DAY
02033 interior 10 UNBELIEVABLE SPACE SAVING AND TRANSFORMING FURNITURE
02034 interior Smart Space Saving Furniture - Ingenious Ideas 3
02035 interior Smart Space Saving Furniture You Have To See 2
02036 interior Great Space Saving Ideas - Smart Furniture
02037 tip&trick How to Add Texture to Walls and Ceilings
02038 tip&trick How to erase permanent marker from anything
02039 จัดซื้อจัดจ้าง ค่า k ต้องทำทุกสัญญาหรือไม่
02040 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย (FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2561
02041 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าใช้จ่ายหมายความว่า รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายในการบริหารงานประจำตามอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการฯ
02042 จัดซื้อจัดจ้าง ตอบข้อหารือ เรื่องคุณสมบัติผู้เสนอราคากรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาในนามกิจการร่วมค้า
02043 จัดซื้อจัดจ้าง หลักการคำนวณค่าวัสดุและค่าแรงต่อหน่วย งานก่อสร้างอาคาร
02044 จัดซื้อจัดจ้าง ความรู้ด้านการพัสดุภาครัฐ โดย อธิวัฒน์ ชป.
02045 จัดซื้อจัดจ้าง ค่าจ้างสถาปนิก และวิศวกร ของผู้รับจ้าง อยู่ในค่าอำนวยการก่อสร้าง
02046 จัดซื้อจัดจ้าง สรุปข้อเท็จจริง อบต.ก่อสร้างถนนไม่ตั้งกรรมการราคากลาง สตง.ตรวจสอบ ถนน อบต.เห็นว่าไม่ตั้งราคากลางและคิดราคาเกินจริง
02047 จัดซื้อจัดจ้าง ป้ายชั่วคราว และ ป้ายถาวร คิดตามค่าใช้จ่ายจริง แล้ว คิดเป็นค่างานต้นทุน x Factor F
02048 วิศวกรรมโยธา Civil Engineering Discoveries
02049 ประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2561​
02050 จัดซื้อจัดจ้าง การคิดค่า Factor F กรณีมีหลายงานในสัญญาเดียวกัน
02051 จัดซื้อจัดจ้าง กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
02052 จัดซื้อจัดจ้าง ผู้ควบคุมงานของรัฐ คุมงานที่เข้ากฎหมายวิชาชีพ ต้องได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือไม่
02053 จัดซื้อจัดจ้าง โปรแกรมคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง(ค่า K) V.2561(2) ปรับปรุงใหม่ โดยช่างอ่าง ธราเทพ ทองเบ้า
02054 สถาปัตยกรรม ผนังทึบ หรือ ช่องเปิดต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดิน
02055 สถาปัตยกรรม การก่อสร้างใกล้แหล่งน้ำต้องมีระยะร่น
02056 สถาปัตยกรรม ระยะร่น
02057 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารตึกแถว-ห้องแถว
02058 สถาปัตยกรรม พื้นที่ว่างรอบอาคารบ้านพักอาศัย
02059 สถาปัตยกรรม กฎหมายที่ควรรู้เมื่อจะทำการก่อสร้างบ้านหรือดัดแปลงบ้าน
02060 สถาปัตยกรรม การยื่นขออนุญาตในงานก่อสร้าง
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมการจัดการความรู้ รวม   1152424 ครั้ง    ตั้งแต่ 15 ก.ค. 61