รายละเอียด ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
:: 00217 ::
 
 
 
 
 
 
แจ้งให้หน่วยตา่งๆ เบิกยางรถเครื่องทุ่นแรง
ตามที่ ชย.ทร. ได้จัดซื้อยางรถเครื่องทุ่นแรง สนับสนุนให้กับหน่วยตา่างๆ ของ ทร. ปี .งป.67 ตามแผนแจกจ่าย สัญญาเลขที่ 9/งป.2567 ลง 23 ม.ค.67 นั้น ชย.ทร. จึงขอความกรุณาให้หน่วยแจ้ง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเบิกพัสดุดังกล่าวไปใช้ราชการ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดพัสดุได้จากเว็บไซต์ ชย.ทร. ตามเอกสาร fine PDF ที่แนบ
 
 

เอกสาราง...

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
มีผู้เยี่ยมชมข่าวประชาสัมพันธ์ รวม   005126 ครั้ง    ตั้งแต่ 1 เม.ย. 61